Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-btc ngày 02/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án /chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (oda)tải về 29.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích29.57 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­­­­­
Số: 2072/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 24 tháng 12 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kinh phí chuẩn bị các đề cương

dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của

Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2008

________________
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA),
Căn cứ Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án /chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số: 448/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kinh phí chuẩn bị các đề cương dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2008;
Căn cứ Quyết định số: 1381/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách Nhà nước năm 2008 tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ban hành Quy định về hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
Căn cứ đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số: 219/TTr-KHĐT ngày 20/11/2008;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số: 1310/TC-ĐT ngày 09/12/2008,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kinh phí xây dựng các đề cương, dự án vận động tài trợ nguồn vốn ODA, NGO và hoạt động của Ban Kinh tế đối ngoại tỉnh Yên Bái năm 2008 với tổng kinh phí là: 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng chẵn).

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả theo các nội dung chi đã được phê duyệt và thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này thay thế Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
KT.CHỦ TỊCH

- Như Điều 3 QĐ;

- Chánh, Phó VP (TH);

PHÓ CHỦ TỊCH


- TT Công báo;- Lưu: HC-XDCB-KTĐN

Phạm Duy Cường

PHỤ LỤC CHI TIẾT
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2007

của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái)

Đơn vị tính: đồng
STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN GIAO

1

Chi trả lương, các khoản phụ cấp, công tác phí

421.968.000

2

Chi thanh toán dịch vụ công cộng

29.500.000

3

Chi thanh toán xăng dầu ô tô, xe máy, máy nổ, bảo hiểm

117.700.000

4

Chi phí đào tạo, tập huấn

94.000.000

5

Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn tài sản cố định

120.000.000

6

Thư viện, thông tin tuyên truyền

41.000.000

7

Văn phòng phẩm huyện, xã

55.000.000

8

Chi khác

45.000.000

Dự toán giao: 924.168.000

(Chín trăm, hai mươi bốn triệu, một trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương