Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-ttg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015tải về 12.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.25 Kb.
#21811

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 897/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 25 tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi một số nội dung của danh mục ban hành kèm theo

Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của UBND tỉnh Hà NamUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Văn bản số 3936/BNN-TCLN ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011;

Theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc điều chỉnh cơ cấu - đơn giá - định mức hạng mục trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 159/TTr-SNN ngày 15 tháng 7 năm 2011; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 591/TTr-SKH ngày 19 tháng 7 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung sau:

1. Sửa đổi mục III. Định mức đầu tư, khoản 1. Hạng mục lâm sinh, điểm a) Đối với rừng phòng hộ:

- Hỗ trợ bảo vệ rừng: Thời gian đầu tư 5 năm.

+ Năm thứ nhất: Mức đầu tư 260.000 đồng/ha, gồm các chi phí:

Chi phí trực tiếp cho nhân công: 200.000 đồng/ha.

Thiết kế, lập dự toán: 60.000 đồng/ha.

+ Năm thứ hai: Mức đầu tư 200.000 đồng/ha (Chi phí trực tiếp cho nhân công).

+ Năm thứ 3,4,5: Mức đầu tư 180.000 đồng/ha (Chi phí trực tiếp cho nhân công).

2. Sửa đổi mục III. Định mức đầu tư, khoản 5. Kinh phí quản lý dự án: Mức đầu tư 9,3% vốn lâm sinh.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu - đơn giá - định mức hạng mục trồng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng Hà Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

Каталог: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012

tải về 12.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương