Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-ubnd ngày 22/3/2012 của Chủ tịch ubnd tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhtải về 38.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích38.11 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 840/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 22/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 59/TTr-STP ngày 26/4/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 840/QĐ-UBND

ngày 21/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, nghiên cứu và áp dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước, các văn bản pháp luật, thông tin pháp luật liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

- Thông tin pháp lý cho doanh nghiệp; phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp.

- Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp.

- Phổ biến, nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp trong việc chủ động tìm hiểu và áp dụng pháp luật, nguyên tắc tuân thủ và chấp hành pháp luật nhằm nâng cao kỹ năng pháp lý, kỹ năng về kiến thức pháp luật quốc tế, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

- Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống rủi ro pháp lý, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện hỗ trợ pháp lý đối với mọi doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

- Các tổ chức đại diện của doanh nghiệp chủ động tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức có liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Kế hoạch này.

- Các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu pháp luật, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp).III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Ban Quản lý khu kinh tế, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có liên quan và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2013.

2. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.

a) Tiếp tục củng cố, hoàn thiện Trang thông tin điện tử về văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh; thường xuyên cập nhật những quy định pháp luật mới do UBND, HĐND tỉnh ban hành; theo dõi, quản lý tốt hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cấp Trang thông tin điện tử của cơ quan sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; chú trọng các chuyên trang, chuyên mục pháp luật về doanh nghiệp bao gồm: các văn bản pháp luật chuyên ngành, các thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; tiếp tục hoàn thiện nội dung lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Phổ biến văn bản QPPL và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

Biên soạn tài liệu, tổ chức phổ biến, giới thiệu văn bản QPPL liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng tháng.

4. Giải đáp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung yêu cầu giải đáp, tư vấn pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của doanh nghiệp.

5. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

a) Tiếp nhận kiến nghị liên quan đến hoàn thiện pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung kiến nghị.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Khi nhận được kiến nghị của doanh nghiệp.

b) Tổng hợp các kiến nghị, tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế thuộc thẩm quyền; hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý ngành, lĩnh vực liên quan đến nội dung kiến nghị.

- Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

c) Tổng hợp kết quả tiếp nhận, xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan, đơn vị phối hợp: cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2013.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Lập dự trù, tổng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước của tỉnh bố trí công chức, nhân viên làm công tác pháp chế để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của pháp luật.

3. Cuối năm 2013 hoặc theo yêu cầu, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện Kế hoạch này./.CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương