Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-ttg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"tải về 12.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích12.75 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 60 /QĐ-UBND Hà Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án

Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựngcơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” các cấp trên địa bàn tỉnh Hà NamCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính";

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Tống Văn Sử, Trưởng phòng XD chính quyền Sở Nội vụ: Tổ trưởng;

2. Ông Đặng Văn Ninh, Trưởng phòng Đăng ký đất đai và Đo đạc bản đồ, Sở TN&MT: Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Văn Tý, Phó phòng XDCQ, Sở Nội vụ: Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó phòng XDCQ, Sở Nội vụ: Thành viên;

5. Ông Mai Duy Lâm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh: Thành viên.Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

1. Chuẩn bị các điều kiện, tài liệu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo;

2. Chịu sự chỉ đạo và phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo;

3. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thuộc nguồn kinh phí thực hiện Dự án 513 của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :

CHỦ TỊCH


- Như điều 3;

- Lưu: VT, NC.đã ký

Mai Tiến Dũng
: vbpq hanam.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Về việc công nhận lại và cấp Bằng công nhận lại trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam văn phòNG
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực hiện dự án
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất giáp kè sông Đáy thuộc thôn 1, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> QuyếT ĐỊnh v/v thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển Nông nghiệp
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Hà Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2012
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương