Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-ub ngày 17/3/2005 của ubnd tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước năm 2005 cho Dự án Hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồngtải về 11.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.08 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 06 tháng 02 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc giao tổng nguồn vốn nước ngoài (IDA)

từ năm 2002 đến 2006 cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn

dựa vào cộng đồng (CBRIP) tiếp tục thực hiện trong năm 2007ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước năm 2005 cho Dự án Hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngoài nước của các năm 2002, 2003 và 2004 của Dự án HTCS nông thôn dựa vào cộng đồng tiếp tục thực hiện trong năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005 của UBND tỉnh về việc bổ sung vốn đầu tư (nguồn IDA) cho các xã và huyện thuộc Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng sau đánh giá giữa kỳ;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết vốn nước ngoài (IDA) cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng năm 2006 - tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch bổ sung vốn nước ngoài (IDA) và tạm giao nguồn vốn đối ứng thuộc ngân sách địa phương cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng năm 2006 - tỉnh Bình Phước;

Căn cứ kết quả thực hiện Dự án đến năm 2006;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tại Tờ trình số 88/TTr-SKHĐT ngày 31/01/2007,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Giao tổng nguồn vốn nước ngoài (IDA) từ năm 2002 đến năm 2006 cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng (CBRIP) tiếp tục thực hiện trong năm 2007 (có hệ thống chỉ tiêu kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày 17/3/2005, Quyết định số 41/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005, Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 24/8/2005, Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 28/3/2006 và Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 02/11/2006 và những văn bản khác có liên quan của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn nước ngoài (IDA) cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Dự án HTCS nông thôn dựa vào cộng đồng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương