Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-ttg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 2020tải về 28.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích28.01 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 943/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 09 tháng 5 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH


Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo

Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước

giai đoạn 2011 - 2020


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 05/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2012;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 511/TTr-SNV ngày 02/5/2012,


QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Văn Quang - GĐ Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban TT;

3. Ông Trương Thanh Dũng - GĐ NH CSXH tỉnh - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Tuấn - GĐ Sở Ngoại vụ - Thành viên;

5. Ông Phạm Thành Chung - PGĐ Sở Nội vụ - Thành viên;

6. Ông Phan Văn Quý - PGĐ Sở KH & ĐT - Thành viên;

7. Ông Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Minh Quang - PGĐ Sở TT& TT - Thành viên;

9. Ông Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Lương Nhân - PTB Ban Dân tộc tỉnh - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Tấn Hưng - PGĐ Sở VH, TT & DL - Thành viên;

12. Ông Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ, TB & XH - Thành viên;

13. Ông Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế - Thành viên;

14. Ông Đoàn Thế Nam - PGĐ Sở KH & CN - Thành viên;

15. Ông Huỳnh Công Khanh - PGĐ Sở GD & ĐT - Thành viên;

16. Ông Phan Văn Đon - PGĐ Sở NN & PTNT - Thành viên;

17. Ông Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN & MT - Thành viên;

18. Ông Phan Văn Thảo - PGĐ Đài PT-TH tỉnh - Thành viên;

19. Ông Trương Văn Giã - PCN chính trị Bộ CHQS- Thành viên;

20. Ông Nguyễn Hữu Trần - CVP Công an tỉnh - Thành viên.

* Mời:


21. Bà Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn - Phó Trưởng ban;

22. Ông Hà Văn Thành - PTB Ban TCTU - Phó Trưởng ban;

23. Ông Ma Ly Phước - PCT UB MTTQVN tỉnh - Thành viên;

24. Bà Nguyễn Thị Tươi - PCT Hội LHPN tỉnh - Thành viên.Điều 2. Thành lập Tổ Giúp việc để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đỗ Thanh Tâm - TP. CTTN, Sở Nội vụ - Tổ trưởng;

2. Ông Hồ Kim Công - PTP. Phòng NC - NV, VP.UBND tỉnh - Tổ phó;

3. Bà Lê Thị Lịch - Chánh Văn phòng Sở Nội vụ - Thành viên;

4. Bà Lường Thị Xuyến - PTB Ban TN NT, CNVC&ĐT, TĐ - Thành viên;

5. Ông Lê Văn Sâm - Trưởng phòng Pháp chế Sở Nội vụ - Thư ký.Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020;

b) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020;

c) Căn cứ vào chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển thanh niên của Trung ương, xây dựng dự thảo các chương trình, kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ phát triển thanh niên của địa phương; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đó;

d) Ðịnh kỳ sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh sơ kết, tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020.

2. Nhiệm vụ của Tổ Giúp việc:

Tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này.Điều 4. Điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc

1. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc do ngân sách địa phương bảo đảm, được cấp qua Sở Nội vụ. Hàng năm, Sở Nội vụ lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 30/3/2011 của UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương