Căn cứ Quyết định số 244-nq/HĐNN8 ngày 31-3-1990 của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập mới, đổi tên và giải thể một số Bộ, Tổng cụctải về 12.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.1 Kb.
#21159

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********


Số: 447-HĐBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1990

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 447-HĐBT NGÀY 31-12-1990 VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO VÀ DU LỊCHHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Căn cứ Quyết định số 244-NQ/HĐNN8 ngày 31-3-1990 của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập mới, đổi tên và giải thể một số Bộ, Tổng cục;
Căn cứ Nghị định số 196-HĐBT ngày 11-12-1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và du lịch,


NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao và Du lịch là cơ quan của Hội đồng Bộ trưởng, có chức năng:

- Quản lý Nhà nước đối với các ngành Văn hoá-thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí xuất bản, thể dục thể thao và du lịch trong cả nước.

- Trực tiếp tổ chức chỉ đạo một số hoạt động sự nghiệp Văn hoá - thông tin, xuất bản, triển lãm và thể dục thể thao .Điều 2.

Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng các Dự án Luật, văn bản dưới Luật, các chính sách về các lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản, in, phát hành, thể dục thể thao và du lịch. Ban hành các văn bản pháp quy theo quyền hạn về quản lý Nhà nước các lĩnh vực được giao.

2. Trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định phương hướng, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, mục tiêu, phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thông tin, báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản, in, phát hành, thể dục thể thao và du lịch trong phạm vi cả nước; hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện.

3. Chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận. Tổ chức sưu tầm khai thác giữ gìn và phổ biến những giá trị văn hoá nghệ thuật, thể thao dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hoá thế giới, áp dụng những thành tựu khoa học vào các lĩnh vực công tác do Bộ phụ trách.

4. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động sáng tác, biểu diễn, thông tin, xuất bản, phát hành và trưng bày những tác phẩm Văn hoá nghệ thuật và các hoạt động Văn hoá khác như bảo tồn bảo tàng, thư viện, nhà văn hoá câu lạc bộ.

5. Trình Hội đồng Bộ trưởng quyết định hệ thống tổ chức và quy chế cán bộ của ngành. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ, vận động viên, cán bộ khoa học trong các lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, thể dục thể thao và du lịch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

6. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của Hội đồng Bộ Trưởng.

7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách, quy chế về lĩnh vực Văn hoá, Thông tin, thể thao và du lịch.

8. Quản lý các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh trực thuộc Bộ theo quy định của Nhà nước.

9. Phát ngôn theo sự uỷ nhiệm của Hội đồng Bộ trưởng.

Điều 3.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin-Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Hội đồng Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Bộ.

Bộ trưởng lãnh đạo Bộ theo chế độ thủ trưởng, giúp việc Bộ trưởng có các Thứ trưởng, trong đó có một Thứ trưởng thứ nhất.

1. Các cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ gồm có:

Văn phòng Bộ.

Vụ Kế hoạch.

Vụ Tài chính-Kế toán.

Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Đào tạo.

Vụ Hợp tác quốc tế.

Thanh tra Bộ.

Vụ Các dân tộc thiểu số (gọi tắt là Vụ Dân tộc).

Vụ Điện ảnh.

Vụ Mỹ thuật.

Vụ Bảo tồn - Bảo tàng.

Vụ Văn hoá quần chúng và Thư viện.

Vụ Du lịch.

Cục Thể dục - Thể thao.

Cục Xuất bản.

Cục Truyền thanh - Phát thanh - Truyền hình.

Cục Thông tin triển lãm nhiếp ảnh.

Cục Nghệ thuật sân khấu.

Cục Âm nhạc và múa.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng đề án trình Hội đồng Bộ trưởng xét duyệt để sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp khác và các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Bộ cho phù hợp với cơ chế quản lý mới của Nhà nước.Điều 4. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các văn bản trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Thủ Trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ Trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 


 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)


 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 12.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương