Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-ubnd ngày 06/02/2007 của ubnd tỉnh về việc phê duyệt Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2007 -2010tải về 8.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.86 Kb.
#22390
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 508/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 23 tháng 3 năm 2007
QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt dự toán chi tiết

Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

giai đoạn 2007-2010


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 06/02/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2007 -2010;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 261/STC-HCSN ngày 05/3/2007 về việc phê duyệt Dự án chi tiết cho từng năm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2007-2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi tiết cho từng năm dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp giai đoạn 2007-2010, cụ thể như sau:

Tổng Dự toán cho giai đoạn 2007-2010 là 1.373.373.277 đồng (Một tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm bảy mươi ngàn, hai trăm bảy mươi bảy đồng), chia ra:

- Năm 2007: 430.983.256 đ

- Năm 2008: 308.629.240đ

- Năm 2009: 313.029.240đ

- Năm 2010: 320.731.541 đ

(Có bảng chi tiết kèm theo)

Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp lâm nghiệp giao hàng năm.Điều 2. Chi cục Kiểm lâm là chủ đầu tư, có trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 8.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương