Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-bgd&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạotải về 11.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.72 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 749/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 19 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Cho phép thành lập Trường

Giáo dục chuyên biệt Bình Minh, tỉnh Bình Phước


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 Liên tịch Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 483/SGDĐT-TCCB ngày 09/3/2012 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 346/TTr-SNV ngày 28/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Giáo dục chuyên biệt Bình Minh, tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Trường).

Địa điểm của trường đặt tại phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điều 2.

1. Trường Giáo dục chuyên biệt Bình Minh là trường tư thục, chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức và hoạt động của trường thực hiện theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật và Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 3.

1. Trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện được quy định tại các Điểm b, c, d, e, g, h, Khoản 2, Điều 9, Chương II, Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định các điều kiện để Trường tổ chức hoạt động giáo dục và Quyết định cho phép Trường tổ chức hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, Nữ tu Vũ Thị Bài, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương