Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-ttg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 2010tải về 18.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.29 Kb.
#21494

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 468/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 12 tháng 04 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết Dự án 5 triệu ha rừng

thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 15/03/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 36/TTr-KHĐT ngày 15 tháng 02 năm 2007,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch chi tiết Dự án 5 triệu ha rừng thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái với những nội dung như sau:

1- Về định mức hỗ trợ trồng mới và chăm sóc rừng sản xuất:

Đối với các huyện thị thuộc Đề án những nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế xã hội các huyện thị khu vực miền Tây (Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ) áp dụng định mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/ha, trong đó:

- Trồng mới: 1,7 triệu đồng/ha.

- Chăm sóc năm 2: 0,3 triệu đồng/ha.

2- Vốn sự nghiệp quản lý:

Áp dụng đúng định mức quy định tại Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

3- Tổng vốn đầu tư: 20.710,00 triệu đồng. Trong đó:

- Đầu tư trực tiếp: 20.271,54 triệu đồng.

- Sự nghiệp khoa học: 438,46 triệu đồng.

4- Nguồn vốn đầu tư:

Được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2007.

5- Về chủ đầu tư: Để đảm bảo thời vụ trồng, đồng thời đảm bảo việc thực hiện kế hoạch không bị gián đoạn:

- Giao các chỉ tiêu kế hoạch trồng mới rừng phòng hộ; khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ, rừng trồng phòng hộ; chăm sóc rừng trồng phòng hộ năm 2,3,4 thuộc dự án 661 theo đúng chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại công văn số 34/UBND-NLN ngày 10/01/2007 cho:

+ Các Ban quản lý rừng phòng hộ: Mù Cang Chải, Trạm Tấu.

+ Các Lâm tr­ường: Yên Bình, Thác Bà, Lục Yên, Việt Hưng, Văn Yên, Ngòi Lao, Văn Chấn.

- Sau khi các Lâm tr­ường hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp chuyển đổi theo các quyết định phê duyệt ph­ương án sắp xếp chuyển đổi của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đã đăng ký kinh doanh trở thành các Công ty lâm nghiệp sẽ thực hiện điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Các Sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao.

Hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và cơ quan cấp phát vốn.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Lộctải về 18.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương