Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-ttg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"tải về 18.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.99 Kb.
#21391


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1692 /QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 02 tháng 7 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt bổ sung một số nghề đào tạo cho lao động nông thônCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010, Thông tư Liên tịch số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1003/TTr-SLĐTBXH ngày 25/6/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung một số nghề đào tạo cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng theo Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, cụ thể như sau:

I. Các nghề phi nông nghiệp:

1. Các nghề áp dụng mức hỗ trợ nhóm I - Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gồm: • Lái xe ô tô các hạng;

 • Vận hành máy ủi;

 • Vận hành máy xúc;

 • Vận hành máy nâng hàng;

 • Sửa chữa ô tô, xe máy;

 • Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

2. Các nghề áp dụng mức hỗ trợ nhóm II - Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gồm:

 • Làm hương;

 • Thủ công chổi chít;

II. Các nghề nông nghiệp: Mức hỗ trợ áp dụng nhóm III - Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gồm:

 1. Các nghề thuộc nhóm Kỹ thuật trồng trọt, Bảo vệ thực vật:

 • Trồng lúa năng suất cao;

 • Trồng ngô;

 • Trồng rau an toàn;

 • Trồng cây ăn quả;

 1. Các nghề thuộc nhóm Kỹ thuật chăn nuôi, Thú y:

 • Quản lý dịch hại tổng hợp;

 • Chăn nuôi Lợn;

 • Chăn nuôi gia cầm (gà, vịt...);

 • Sử dụng thuốc thú y;

 • Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn;

 • Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt.

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu VT, VX.Lai(18)
Đã ký

Nguyễn Văn QuếКаталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 18.99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương