Căn cứ Quyết định số 194/20061QĐ-ttg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020tải về 20.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích20.12 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 986/QĐ- UBND Đồng Xoài, ngày 27 tháng 4 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến 2025

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chúc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 194/20061QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2020;

Căn cứ Nghi định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 0412008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chỉnh phủ; Căn cứ Quyết định số 0712006/QĐ-BNN ngày 24/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành giá quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 281/200;IQĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phỉ cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chinh quy hoạch tổng thề phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đồi, bồ sung.một số điều của Nghị định số 92/2006!NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tồng thể phát triển kinh tế - xã hội và Quyết đinh sỗ 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thề phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 93/Tr-SNN ngày 08/4/2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và dụ toán Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước giai đoạn 201 1 - 2020, tầm nhìn đền 2025, với các nội dung chính như sau:

1. Tên quy hoạch: Quy hoạch phát triền ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến 2025.

2. Chủ đầu tu: Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Mục tiêu quy hoạch.

Xây dựng một nền nông nghiệp (bao gồm cà lâm nghiệp và thủy sản) hàng hóa mạnh, đa dạng và bền vững dựa trên cơ sở phát huy các lợi thế so sánh; áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới; nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, lao động và nguồn vốn; tăng thu nhập, nâng cao đời sống của nông dân, ngư dân và người làm nghề rừng.

4. Nhiệm vụ quy hoạch.

Điều tra xây dựng các tài liệu về nguồn lực tự nhiên, kinh tế - xã hội và những yếu tố ảnh hưởng đến phát triền ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh giai đoạn 201 1 - 2020, tầm nhìn đến 2025;

Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp - nông thôn thời kỳ 2003 - 2010 và điều tra tổng kết các mô hình sản xuất;

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT của tỉnh giai đoạn 2011 2020, tầm nhìn đến 2025. Xây dựng chuyên đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giai đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến 2025 phù hợp với điều kiện của tinh theo hưởng: nhánh - hiệu quả - bền vững - có tính cạnh tranh và chuyên môn cao; Xác định các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển, các chương trình mục tiêu và các dự án ưu tiên cần tập trung triền khai thực hiện;

- Xác định các điều kiện hỗ trợ và nhu cầu về vật chất, nhân lực, cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công dự án quy hoạch.

5. Dự toán kinh phí thực hiện và nguồn kinh phí.

S.l. Dự toán kinh phí thực hiện: 1.592.517.000 đồng(Một tỷ năm trăm chín mươi hai triệu năm trăm mười bảy nghìn đồng chẵn).

Trong đó :

- Chi phí lập quy hoạch:

+ Chi phí xây dựng đề cương: 16.884.000 đồng

+ Chi phỉ nghiên cứu xây dựng, báo cáo quy hoạch:467.124.000 đồng

+ Chi phí quản lý và điều bành: 78.792.000 đồng

- Chi phí xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất:+ Xây dựng bản đồ hiện trạng: 895.665.000 đồng

+ Chi phí quản lý, thầm định, nghiệm thu: 58.218.000 đồng

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

5.2. Nguồn vốn thực hiện: Vốn sự nghiệp kinh tế kế hoạch năm 2010.6. Thời gian thực hiện hoàn thành: đến tháng 12/2010.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư cỏ trách nhiệm tự tổ chức thực hiện lập Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước giai đoạn 201 1 - 2020, tầm nhìn đến 2025 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu. trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Danh


: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương