Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-ttg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở ubnd cấp tỉnh và cấp huyệntải về 17.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích17.3 Kb.
#22836
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 539/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Ninh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở UBND cấp tỉnh và cấp huyện;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh tại Công văn số 199/UBND-NC ngày 14/3/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 316/TTR-SNV ngày 22/3/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Ninh (dưới đây gọi tắt là Ban) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Bích Lệ - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban;

2. Bà Phan Thị Hòa - TP.Lao động Thương binh & XH - P.Trưởng ban TT;

3. Ông Nguyễn Thanh Phi - Trưởng Phòng TC-KH - Phó Trưởng ban;

4. Bà Nguyễn Thanh Hoa - Phó Trưởng Phòng Nội vụ - Phó Trưởng ban;

5. Ông Phan Văn Hoan - Trưởng Phòng Y tế huyện - Ủy viên;

6. Ông Lê Văn Kiêm - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo - Ủy viên;

7. Ông Võ Tri Ân - Chánh Văn phòng HĐND-UBND - Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thúy Linh - Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin - Ủy viên;

9. Bà Phạm Thị Mai Hoa - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Ri - Phó Trưởng Phòng Tư pháp - Ủy viên.

* Mời các ông, bà có tên sau đây tham gia làm thành viên của Ban:

11. Bà Phạm Thị Thu - Chủ tịch Hội LHPN huyện - Phó Trưởng ban;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - PCT. Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Đức Thử - Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ - Ủy viên;

15. Ông Trần Thanh Hùng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Sỹ Quân - Bí thư đoàn TNCSHCM huyện - Ủy viên.

* Ban có Tổ Thư ký giúp việc gồm:

1. Ông Đào Ngọc Mạnh - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện;

2. Bà Trần Thị Hội - Cán bộ Phòng LĐ, TB&XH huyện;

3. Bà Hà Thị Thảo - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Các thành viên của Ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 2. Ban có những nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện về phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ và về công tác cán bộ nữ trong phạm vi huyện.

2. Giúp Chủ tịch UBND huyện phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và các đoàn thể của huyện trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi huyện.

3. Giúp Chủ tịch UBND huyện đôn đốc các cơ quan chuyên môn của UBND huyện trong việc phối hợp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ trong phạm vi huyện.

4. Báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh theo định kỳ 06 tháng hoặc theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Ban.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sự tiến bộ của phụ nữ do Chủ tịch UBND huyện giao.Điều 3.

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban và sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban.

2. Kinh phí hoạt động của Ban do ngân sách huyện đảm bảo hàng năm và được tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

3. Giao Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện ban hành Quy chế làm việc của Ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban cho phù hợp.Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với nội dung Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Lộc Ninh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 17.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương