Căn cứ Quyết định số 179/cp ngày 17/12/1964 của Hội đồng Chính Phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng) về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Namtải về 8.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích8.4 Kb.
#22488

UỶ BAN NHÂN DÂN

Tstraight connector 1HÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCstraight connector 4ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 512-QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 18 tháng 5 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai bảo hiểm sinh mạng cá nhân tại thành phố Hải Phòng

straight connector 3


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Hội đồng Chính Phủ (nay là Hội đồng Bộ trưởng) về việc thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam (nay là Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 51-TC/BH ngày 17/2/1990 của Bộ Tài chính cho phép Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam tiến hành bảo hiểm sinh mạng cá nhân;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Công ty bảo hiểm Hải Phòng,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho triển khai bảo hiểm sinh mạng cá nhân trên địa bàn thành phố. Trong 2 năm đầu tiên tiến hành chủ yếu ở các phường nội thành, các điểm tập trung dân cư và sẽ mở rộng dần diện bảo hiểm vào các năm sau.

Điều 2. Nghiệp vụ bảo hiểm sinh mạng cá nhân nói trên được thực hiện căn cứ theo qui tắc bảo hiểm và biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

Điều 3. Giao cho Công ty bảo hiểm Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị hữu quan tổ chức tực hiện tốt bảo hiểm sinh mạng cá nhân trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Công ty bảo hiểm, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và lãnh đạo các đơn vị hữu quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
- TTTU, các đ/c CT, PCT
- Bộ Tài c ính, Bảo Việt
- C ác ng ành, c ấp, ĐV, TrT
- Các ban, đoàn thể

- CPVP, các tổ CV, lưuT/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH(Đã ký)

Đào An 


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 8.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương