Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-ttg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020tải về 23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích23 Kb.
#21241


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 451/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 09 tháng 3 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc phong trào

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;

Căn cứ Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 12/CTrPH-MTTW-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự xét công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ ý kiến kết luận số 84-KL/TU ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp lần thứ I/2012 khóa IX ngày 07 tháng 02 năm 2012 về dự thảo Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Tờ trình số 180/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Quang Toản - GĐ Sở VH, TT và DL - Phó ban TT;

3. Ông Nguyễn Hoàng Hùng - GĐ Sở Xây dựng - Phó ban ;

4. Bà Nguyễn Lê Lan - PGĐ Sở Tư pháp - Phó ban;

5. Ông Hoàng Văn Huệ - GĐ Công an tỉnh - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Phi Hùng - CHT BCHQS tỉnh - Ủy viên;

7. Ông Phan Văn Đon - PGĐ Sở NN và PTNT - Ủy viên;

8. Ông Vũ Đức Sơn - PGĐ Sở Nội vụ - Ủy viên;

9. Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH, TT và DL - Ủy viên;

10. Ông Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính - Ủy viên.

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ban Chỉ đạo:

11. Ông Trần Văn Gôm - CT UBMTTQVN tỉnh - Phó ban;

12. Ông Đoàn Văn Rồi - PCT LĐLĐ tỉnh - Phó Ban;

13. Ông Nguyễn Tri Kiệm - PCT UBMTTQVN tỉnh - Ủy viên;

14. Ông Nguyễn Văn Tư - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên

15. Ông Huỳnh Hữu Thiết - Phó trưởng Ban VHXH - HĐND tỉnh - Ủy viên.Tổ Chuyên viên giúp việc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Lê Văn Quang - PGĐ Sở VH, TT và DL - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Tri Kiệm - PCT UBMTTQVN tỉnh - Tổ phó;

3. Ông Đỗ Đại Đồng - TB phong trào UBMTTQVN tỉnh - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Mai - TB Tuyên giáo- Nữ công LĐLĐ tỉnh - Thành viên;

5. Ông Vũ Ngọc Hải - TP Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Tám - TP Xây dựng văn bản Sở Tư pháp - Thành viên;

7. Ông Võ Ngọc Vinh - PTP VHXH VP.UBND tỉnh - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Hữu Dũng - PTB TG-NC LĐLĐ tỉnh - Thành viên;

9. Bà Đỗ Anh Vân - PTP KHTC Sở VH, TT và DL - Thành viên;

10. Bà Lương Thị Thu Hồng - PTP Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

11. Ông Huỳnh Thanh Nhàn - PTP Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

12. Ông Trương Xuân Thành - CV Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

13. Ông Lò Văn Dinh - CV Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

14. Bà Lê Thị Hạnh - Nhân viên Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn đôn đốc các địa phương, các cơ quan thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;- Thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ: tháng, quý, 6 tháng, năm; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Quyết định số 1789/QĐ- UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn ThiệuКаталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương