Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-bnv ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phốtải về 12.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.73 Kb.
#21712

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 481/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 08 tháng 5 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập thôn Nà Nhàn 1, thôn Nà Nhàn 2

thuộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UB ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công nhận số thôn, bản tại các xã, thị trấn của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 286/TTr-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2011 về việc thành lập thôn Nà Nhàn 1, thôn Nà Nhàn 2 thuộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập thôn Nà Nhàn 1, thôn Nà Nhàn 2 thuộc xã Mường Lai, huyện Lục Yên như sau:

1. Thành lập thôn Nà Nhàn 1 thuộc xã Mường Lai:

- Dân số: Có 89 hộ, 370 nhân khẩu.

- Diện tích: 112,5 ha.- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp thôn Xóm Thợ; phía Bắc giáp thôn Roong Loỏng; phía Tây giáp xã Minh Xuân và thôn Nà Nhàn 2; phía Nam giáp xã Vĩnh Lạc.

2. Thành lập thôn Nà Nhàn 2 thuộc xã Mường Lai:

- Dân số: Có 95 hộ, 414 nhân khẩu.

- Diện tích: 83,1 ha.

- Vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Vĩnh Lạc; phía Tây giáp xã Minh Xuân; phía Nam giáp xã Liễu Đô; phía Bắc giáp thôn Nà Nhàn 1.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên hoàn chỉnh các thủ tục thành lập thôn theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 4 QĐ;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phạm Duy Cường

Каталог: Lists -> DocumentLaws -> Attachments
Attachments -> Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1009/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái số: 1013/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1029/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1047/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh yên báI

tải về 12.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương