Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-ttg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010tải về 23.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích23.75 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI
Số: 1845/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.


Yên Bái, ngày 29 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác

quản lý lao động việc làm tỉnh Yên Bái năm 2007
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Việc làm tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc Ngân sách nhà nước năm 2007 tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 163/TTr- LĐTBXH ngày 16/10/2006; của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 222/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 10 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý lao động việc làm tỉnh Yên Bái năm 2007, với các nội dung như sau:

1. Nội dung dự án:

a) Cung cấp sổ quản lý nguồn nhân lực cho xã, phường, thị trấn và mẫu sổ quản lý nguồn nhân lực của thôn bản, bao gồm:

- Thiết kế và trang bị sổ quản lý nguồn nhân lực cho 180 xã, phường, thị trấn. Số lượng 208 quyển.

- Thiết kế và trang bị sổ quản lý nguồn nhân lực cho 2.340 thôn, bản, tổ dân phố, khu phố. Số lượng 2.530 quyển.

b) Đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý lao động việc làm các cấp:

- Đối tượng và phạm vi đào tạo:

Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý lao động ở 9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, gồm: Lãnh đạo phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ làm công tác lao động việc làm cấp huyện; Lãnh đạo UBND và cán bộ làm công tác lao động, việc làm xã, phường, thị trấn.

- Địa điểm thực hiện: Đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh và 6 huyện, thành phố: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Lục Yên và thành phố Yên Bái.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Đối với lớp cấp huyện: 02 ngày/ lớp; đối với lớp cấp xã: 03 ngày/ lớp.

- Số lượng: 07 lớp, 335 học viên.

- Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: Gồm 05 chuyên đề sau:

+ Chuyên đề 1: Quản lý dân số, nguồn lao động ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; quản lý lao động, việc làm ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; phương pháp lập và quản lý sổ theo dõi nguồn nhân lực ở xã, phường, thị trấn; phương pháp lập và quản lý sổ theo dõi nguồn nhân lực ở tổ nhân dân, khu phố, thôn, bản.

+ Chuyên đề 2: Các chỉ tiêu về lĩnh vực lao động việc làm, chế độ báo cáo thống kê lao động, việc làm.

+ Chuyên đề 3: Quản lý nhà nước về lao động tiền lương đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động hợp đồng ở huyện, thị xã, thành phố.

+ Chuyên đề 4: Bộ luật Lao động và một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, tiền lương và thu nhập, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, giải quyết tranh chấp lao động.

+ Chuyên đề 5: Tổ chức triển khai và thực hiện công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) tỉnh Yên Bái, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; hệ thống pháp luật và chính sách XKLĐ của nhà nước; quy trình tổ chức thực hiện công tác XKLĐ ở huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; quản lý nhà nước về công tác XKLĐ ở huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

2. Vốn đầu tư thực hiện dự án:

a) Tổng vốn đầu tư: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng), trong đó:

- In và cấp sổ quản lý nguồn nhân lực: 27.576.000 đồng.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý lao động, việc làm: 32.424.000 đồng

b) Nguồn vốn: Dự án thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm năm 2007 được UBND tỉnh Yên Bái giao kế hoạch tại Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 15/12/2006.

( Nội dung thực hiện và kinh phí chi tiết như Phụ lục kèm theo).

3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2007.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn; chiêu sinh, quản lý, tổ chức lớp học.

- Tổng hợp, biên soạn tài liệu, giáo trình giảng dạy. Ký kết các hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng với các đơn vị.

- Xây dựng dự toán, quyết toán ngân sách đào tạo theo chế độ tài chính hiện hành đảm bảo tiết kiệm kinh phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Yên Bái và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

PHÓ CHỦ TỊCH

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX.Hoàng Thị HạnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương