C¨n cø NghÞ quyÕt sè 116/nqtu ngµy 31/01/1966 cña Th­êng vô TØnh uû vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ huy c ng tr­êng xy dùng Nhµ m¸y XI m¨ng Thanh Ho¸tải về 9.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.03 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 546 TCDC/TH
Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 02 n¨m 1966

Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø NghÞ quyÕt sè 116/NQTU ngµy 31/01/1966 cña Th­êng vô TØnh uû vÒ viÖc thµnh lËp Ban chØ huy c«ng tr­êng x©y dùng Nhµ m¸y Xi m¨ng Thanh Ho¸.

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng Ty C«ng nghiÖp tØnh Thanh Ho¸.

- ¤ng Tr­ëng ban Tæ chøc vµ d©n chÝnh, Ban C«ng nghiÖp UBHC tØnh.

- XÐt kh¶ n¨ng c¸n bé.quyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Nay thµnh lËp Ban chØ huy c«ng tr­êng x©y dùng Nhµ m¸y Xi m¨ng Thanh Ho¸ gåm cã c¸c «ng sau ®©y:

1/ ¤ng Tr­¬ng ThÞnh, nguyªn Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp Lß cao Hµm Rång lµm Tr­ëng ban chØ huy c«ng tr­êng.

2/ ¤ng Lª §øc DÕnh, hiÖn lµ Phã V¨n phßng TØnh uû lµm Phã ban chØ huy.

3 ¤ng NguyÔn B¸ Tïng, nguyªn Th­êng vô TØnh ®oµn Thanh niªn Lao ®éng vÒ lµm Phã ban ChØ huy c«ng tr­êng.§iÒu 2: QuyÒn h¹n vµ nhiÖm vô cña Ban chØ huy c«ng tr­êng ®· ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng tr­êng x©y dùng Nhµ m¸y Xi m¨ng cña UBHC tØnh Thanh Ho¸ (ë QuyÕt ®Þnh sè 3347 TCDC/UBTX ngµy 29/12/1965).

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBHC tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc vµ d©n chÝnh, Tr­ëng ty C«ng nghiÖp, Tµi chÝnh, Ban C«ng nghiÖp UBHC tØnh vµ c¸c «ng cã tªn trªn chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- TØnh ®oµn Thanh niªn (®Ó biÕt)

- L­u


k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

Vâ Nguyªn L­îng

: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương