Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chínhtải về 7.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.13 Kb.
#23124

THỦ TƯỚNG

CHÍNH PHỦCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 564/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trực thuộc Bộ Tài chính


 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 
Phan Văn Khải 

 


tải về 7.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương