Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-cp ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchtải về 10.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.58 Kb.
#22402

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 509 /QĐ-BVHTTDLHà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích quốc gia
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 9580/TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 và hồ sơ di tích;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH LỊCH SỬMỘ VÀ NHÀ THỜ HỒ PHI TÍCH

XÃ QUỲNH ĐÔI, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận :

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng; (Đã ký)

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;- Lưu: VT, DSVH, NĐD.15.Hoàng Tuấn Anh

tải về 10.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương