Căn cứ Nghị định số 73/cp ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôntải về 1.61 Mb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRAO ĐỔI NGUỒN GEN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CÂY TRỒNG ---------------*----------------

SỐ:


Mẫu 1

ĐƠN XIN XUẤT (HOẶC NHẬP) TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN CÂY TRỒNGKính gửi: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1/ Tên người đề nghị trao đổi:

2/ Địa chỉ:

3/ Mục đích xuất (hoặc nhập) tài nguyên di truyền cây trồng (Ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế Khoản 2, Điều 1 Quy định số …..BNN/KHCN):

4/ Tên cơ quan và nước nhận (hoặc gửi đến):

5/ Tóm tắt số lượng, khối lượng, hiện trạng tài nguyên di truyền cây trồng xuất hoặc nhập: (Chi tiết được trình bày ở phần lý lịch tài nguyên di truyền).

6/ Thời gian xuất (hoặc nhập);

7/ Cam đoan

a/ Đối với đơn xin xuất: …………………. Xin cam đoan các tài nguyên di truyền cây trồng xin xuất trên đây không phải là những nguồn gen quý hiếm, thuộc bí mật quốc gia.

b/ Đối với đơn xin nhập:………………….. cam kết thực hiện đúng theo Nghị định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính phủ về quản lý cây trồng, Thông tư số 02/NN-KNKL/TT ngày 01/3/1997 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thi hành nghị định số 07/CP, Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật cũng như các quy định hiện hành khác.

Kính đề nghị Bộ xem xét giải quyết.

Nơi nhận:

  • Như trên

  • Vụ KHCN&CLSP

  • Lưu…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(KÝ TÊN ĐÓNG DẤU)
BẢN KÊ LÝ LỊCH TÀI NGUYÊN DI TRUYỀN CÂY TRỒNG ĐỀ NGHỊ XUẤT (HOẶC NHẬP)

(Kèm theo Đơn số: ngày tháng năm 200 )

Mẫu 2:TT

Tên giống

Thuộc loài

Nguồn gốc (1)

Tháng năm thu thập,

nhập nội, lai tạoCơ quan đang

lưu giữ


giống

Vật liệu trao đổi

Thể loại (hạt, cây, củ, hom, mô...)

Khối lượng/

Số lượng (2)...


(1) - Đối với giống thu thập trong nước: Huyện, tỉnh nơi thu thập

- Đối với giống nhập nội: Nhập từ cơ quan quốc tế nào, nước nào

- Đối với giống lai tạo trong nước: Thế hệ (F) mấy và tên tổ hợp lai

(2) - Đối với giống trao đổi bằng hạt: Số gam

- Đói với giống trao đổi bằng cây, hom, củ, ống nghiệm in-vitro: Số lượng

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương