Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-cp ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nướctải về 37.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích37.31 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 499/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 12 tháng 4 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung biên chế năm 2010CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hành chính nhà nước năm 2010 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế năm 2009, phê chuẩn chỉ tiêu tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Yên Bái năm 2010; Công văn số 07/TT-HĐND ngày 27/01/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung biên chế năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 105/TTr-SNV ngày 07 tháng 4 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao mới và bổ sung biên chế hành chính, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các các đơn vị như sau:

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ thông báo cụ thể chỉ tiêu biên chế giao mới, bổ sung cho các cơ quan, đơn vị và có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng biên chế của các đơn vị theo quy định của pháp luật.

Giao cho Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm cấp phát đủ kinh phí theo số biên chế đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định để đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.CHỦ TỊCH
Hoàng Thương LượngBIỂU GIAO MỚI, BỔ SUNG BIÊN CHẾ NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số: 499/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế giao năm 2010

Biên chế giao mới, bổ sung năm 2010

Tăng, giảm

Ghi chú

I

Biên chế hành chính

 

 

 

 

1

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

49

51

2

Bổ sung 01 biên chế cho Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; 01 biên chế để thực hiện công tác bình đẳng giới

2

Sở Tài nguyên và Môi trường

32

37

5

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

 

Văn phòng Sở

32

37

5

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0

18

18

 

 

a) Chi cục Thủy sản

0

09

09

Đơn vị mới thành lập

 

b) Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

0

09

09

Đơn vị mới thành lập

4

Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái về phòng, chống tham nhũng

5

7

2

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

5

Thanh tra tỉnh

43

45

2

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tiếp dân

II

Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

1

Thanh tra tỉnh

4

5

1

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ (Lái xe)

2

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

0

1

1

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương