Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-cp ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở Bảo trợ xã hộitải về 36.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích36.38 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

 

Số: 345/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hưng Yên, ngày 03 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Trường Phục hồi chức năng Khoái Châu

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở Bảo trợ xã hội;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và định mức cán bộ, nhân viên của cơ sở bảo trợ xã hội công lập;

Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 67/TTr-SNV ngày 26/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Phục hồi chức năng Khoái Châu như sau:

1. Vị trí, chức năng:

a) Trường Phục hồi chức năng Khoái Châu trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có chức năng tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng; tổ chức học văn hoá, học nghề, các hoạt động vui chơi, giải trí; phục hồi chức năng và cung cấp dịch vụ về công tác xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP cho các đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em tàn tật, người tàn tật trên địa bàn tỉnh gồm các huyện Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Mỹ Hào.

b) Trường Phục hồi chức năng Khoái Châu (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Trụ sở của Trường đặt tại thôn Vinh Quang, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Xây dựng kế hoạch về hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.2. Tiếp nhận, quản lý theo quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các đối tượng sau:

a) Trẻ em khuyết tật và người tàn tật còn khả năng học tập và phục hồi chức năng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, phân loại tật, phân lớp phù hợp với nhận thức và khả năng của trẻ em khuyết tật và người tàn tật;

 b) Người khuyết tật chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang  học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên thuộc diện đặc biệt khó khăn;

c) Những trẻ em khuyết tật và người tàn tật không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nêu tại điểm a, b, nhưng có nhu cầu vào sống, học tập và phục hồi chức năng trong nhà trường, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí;

d) Các đối tượng xã hội khác do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

2.3. Tổ chức dạy văn hoá hết chương trình tiểu học cho trẻ em khuyết tật từ 6 đến 16 tuổi theo quy định thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo quy định khác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

2.4. Hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho trẻ em khuyết tật và người tàn tật từ 13 tuổi trở lên;

2.5. Phối hợp với các cơ sở chuyên môn y tế tổ chức hoạt động can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật và người tàn tật (không giao nhiệm vụ can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho Trường);

2.6. Tổ chức học văn hóa, học nghề: Trường đảm bảo cho trẻ em đang nuôi dưỡng được học văn hóa, học nghề, phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP);

2.7. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí: Trường trang bị tủ sách, phòng đọc; cung cấp sách, báo, tạp chí, đài, ti vi để đáp ứng nhu cầu về giải trí và thông tin cho các đối tượng; hàng tuần tổ chức hoạt động dạy hát, dạy nhạc hoặc sinh hoạt văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với sức khỏe cho từng đối tượng;

2.8. Nuôi dưỡng: Trường bảo đảm chất lượng các bữa ăn hàng ngày cho đối tượng nuôi dưỡng theo chế độ trợ cấp hàng tháng do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định. Ngoài ra Trường huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và tổ chức lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho đối tượng;

2.9. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP bao gồm:

a) Tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan hệ, tình cảm và trợ giúp tiếp cận các dịch vụ xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn; trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời; hỗ trợ khám, chữa bệnh và học tập; trợ giúp học nghề, tìm và tạo việc làm, nâng cao thu nhập và vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần;

b) Nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan ở cộng đồng, thành viên các gia đình để họ tự giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn;

c) Tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng, nâng cao năng lực phát hiện vấn đề, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực thông qua các chương trình, dự án; tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của người dân, người cao tuổi, người tàn tật và trẻ em, thúc đẩy cộng đồng phát triển.

2.10. Xây dựng môi trường lành mạnh, tổ chức công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Trường;

2.11. Tổ chức áp dụng các mô hình quản lý phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trường;

2.12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động của Trường với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan theo quy định;

2.13. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế cán bộ, viên chức và người lao động; quản lý tài sản, tài chính và của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và theo quy định của tỉnh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng tiêu cực;

2.14. Thực hiện chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;    

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 

3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trường gồm Hiệu trưởng và không quá 02 Phó hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng Trường là người đứng đầu Trường, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc và toàn bộ hoạt động của Trường;

- Phó hiệu trưởng Trường là người giúp Hiệu trưởng Trường, phụ trách một hoặc một số công việc, lĩnh vực công tác cụ thể do Hiệu trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về các công việc, lĩnh vực công tác được giao. Khi Hiệu trưởng vắng mặt, một Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Trường;

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Trường thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường phải đảm bảo có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực lãnh đạo, điều hành, đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước và theo quy định của tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức:

- Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản lý học sinh;

- Phòng Dạy văn hoá - Dạy nghề - Tạo việc làm;

- Phòng Dinh dưỡng - Y tế - Phục hồi chức năng.

4. Biên chế:

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu, khối lượng công việc của Trường, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định biên chế của Trường trong tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của tỉnh theo quy định về định mức biên chế và theo quy định của pháp luật;

b) Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và người lao động của Trường phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và cơ cấu ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật và theo quy định của tỉnh.

5. Kinh phí:

a) Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh:

Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của Trường theo quy định của đơn vị sự nghiệp do UBND tỉnh cấp hàng năm từ ngân sách địa phương trên cơ sở dự toán của Trường căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, biên chế được giao và kế hoạch hoạt động của Trung tâm.

b) Kinh phí từ nguồn thu sự nghiệp:

Các khoản thu từ các hoạt động gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Trường; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật bao gồm: viện trợ, quà biếu, quà tặng,… của cá nhân, tổ chức trong và ngoài n­ước (nếu có).

c) Quản lý kinh phí:Hàng năm Trường xây dựng dự toán ngân sách trên cơ sở cân đối các nguồn thu đảm bảo duy trì sự hoạt động của Trường và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường được quyền quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí nói trên đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Việc thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường và các quy định pháp luật có liên quan ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; quy định trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Trường trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 15/3/2002 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chuyển giao toàn bộ, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quỹ tiền lương, kinh phí hoạt động của Trường Phục hồi chức năng Tiên Lữ và Trường Phục hồi chức năng Khoái Châu cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Hiệu trưởng Trường Phục hồi chức năng Khoái Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Cường

 
: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương