Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-cp ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển làng nghề nông thôntải về 64.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích64.67 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 521/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 24 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệpỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển làng nghề nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định công nhận làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 19/TTr-SCN ngày 27/7/2007,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công nhận 16 làng nghề tiểu thủ công nghiệp (có danh sách cụ thể kèm theo) thuộc các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và Hoài Nhơn đạt tiêu chí làng nghề tiểu thủ công nghiệp theo quy định tại Quyết định số 131/2005/QĐ-UBND ngày 13/12/2005 của UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và Hoài Nhơn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan duy trì, củng cố và ưu tiên phát triển các làng nghề nêu trên theo quy định tại Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 của UBND tỉnh nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết việc làm cho nhân dân và thúc đẩy các ngành nghề nông thôn ngày càng phát triển bền vững.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát và Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà


PHỤ LỤC

DANH SÁCH LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CÔNG NHẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh)
TT

Tên làng nghề tiểu thủ công ngiệp

Địa điểm sản xuất, chế biến của làng nghề

Ngành nghề

Ghi chú
I

Huyện Hoài Nhơn


1

1

Làng nghề Sản xuất các sản phẩm từ cói

Các thôn Chương Hòa, Gia An Đông,

Sản xuất các sản phẩm từ cói
Hoài Châu Bắc

Gia An, Quy Thuận, xã Hoài Châu Bắc2

2

Làng nghề Dệt thảm xơ dừa và các sản phẩm

Các thôn Lợi Tây, Lợi Bắc, Lợi Nam

Sản xuất thảm xơ dừa và các
thủ công mỹ nghệ từ dừa Tam Quan Nam

xã Tam Quan Nam

sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừaII

Huyện Phù Cát


3

1

Làng nghề Sản xuất các sản phẩm từ cói Chánh Hội

Các thôn Chánh Hội, Chánh Hữu, xã Cát Chánh

Sản xuất các sản phẩm từ cói
4

2

Làng nghề Sản xuất các sản phẩm từ cói Phú Hậu

Thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến

Sản xuất các sản phẩm từ cói
5

3

Làng nghề Nhang Xuân Quang

Thôn Xuân Quang, xã Cát Tường

Sản xuất nhang các loại
6

4

Làng nghề Nón ngựa Phú Gia

Thôn Phú Gia, xã Cát Tường

Sản xuất nón Ngựa các loại
7

5

Làng nghề Bánh tráng Phú Gia

Thôn Phú Gia, xã Cát Tường

Sản xuất bánh tráng các loạiIII

Huyện An Nhơn


8

1

Làng nghề Rượu Bầu Đá

Thôn Cù Lâm, xã Nhơn Lộc

Sản xuất, chế biến Rượu Bầu Đá
9

2

Làng nghề Rèn Tây Phương Danh

Tây Phương Danh, thị trấn Đập Đá

Sản xuất, rèn công cụ các loại
10

3

Làng nghề Nón lá Gò Găng

Xã Nhơn Thành

Sản xuất nón lá các loại
11

4

Làng nghề Tiện gỗ mỹ nghệ Nhơn Hậu

Thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu

Tiện các sản phẩm gỗ mỹ nghệ
12

5

Làng nghề Gốm Vân Sơn

Thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu

Sản xuất sản phẩm gốm các loại
13

6

Làng nghề Bún tươi Ngãi Chánh

Thôn Ngãi Chánh, xã Nhơn Hậu

Sản xuất bún tươi các loạiIV

Huyện Tuy Phước


14

1

Làng nghề Sản xuất các sản phẩm từ cói Lạc Điền

Thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng

Sản xuất các sản phẩm từ cói
15

2

Làng nghề Sản xuất các sản phẩm từ cói An Lợi

Thôn An Lợi, xã Phước Thắng

Sản xuất các sản phẩm từ cói
16

3

Làng nghề Bánh tráng Kim Tây

Thôn Kim Tây, xã Phước Hòa

Sản xuất bánh tráng các loại


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương