Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ-cp ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dântải về 25.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.65 Kb.
#21959

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 496/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 15 tháng 8 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác

phòng không nhân dân tỉnhỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ về công tác phòng không nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 118/2004/TT-BQP ngày 07/9/2004 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân của tỉnh gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Hoàng Ngọc Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

3. Các Ủy viên:

- Mời ông Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Mời ông Võ Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Ông Nguyễn Hàng, Giám đốc Bưu điện tỉnh;

- Ông Võ Ngọc Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở khoa học và Công nghệ;

- Ông Võ Văn chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Trương Thanh Kết, Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Đặng Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Hoàng Vũ An, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Thùy Bông, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Đào Quý Tiêu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Hà Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Hồ Việt Mỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Cao Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn An Pha, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin;

- Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp;

- Ông Phan Trọng Hổ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Công Sơn, Phó Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình Bình Định;

- Ông Lâm Tăng Hòa, Phó Giám đốc Điện lực Bình Định;

- Ông Ngô Đông Hải, Phó Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông;

- Ông Nguyễn Hùng Anh, Phó Chủ nhiệm chính trị - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;- Ông Trần Duy Hùng, Phó Tham mưu trưởng phòng không - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Điều 2. Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh có các nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định về phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch hoạt động và những công tác quan trọng về phòng không nhân dân.

2. Tổ chức nghiên cứu chủ trương, phương hướng, kế hoạch chỉ đạo và đề nghị của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về công tác phòng không nhân dân trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân ở các sở, ban, ngành và các huyện - thành phố (kể cả các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn).

4. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia thực hiện công tác phòng không nhân dân.

5. Lập kế hoạch công tác phòng không nhân dân ở địa phương trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo các ngành chuyên môn và UBND cấp dưới thực hiện các biện pháp khẩn cấp và khắc phục hậu quả.

6. Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; các tổ chức, đoàn thể của tỉnh; các cơ quan, đơn vị Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện - thành phố báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện công tác phòng không nhân dân và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân Trung ương.

Điều 3.

1. Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh do Trưởng ban quyết định.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh.

3. Thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, kinh phí hoạt động của cơ quan thường trực giúp việc cho Ban chỉ đạo được tính trong ngân sách địa phương, cấp thường xuyên cho nhiệm vụ quốc phòng.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 814/QĐ-CTUB ngày 08/4/2005 và Quyết định số 3727/QĐ-CTUBND ngày 01/12/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện - thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà


tải về 25.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương