Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-cp ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải


PHỤ LỤC: YÊU CẦU BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO DƯỠNG TÀU BAY



tải về 2.91 Mb.
trang25/38
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích2.91 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   38

PHỤ LỤC: YÊU CẦU BỔ SUNG VỀ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO DƯỠNG TÀU BAY


 1. Người có AOC phải thiết lập kế hoạch được Cục HKVN chấp thuận về phương pháp và tần suất theo dõi các hoạt động theo yêu cầu. Ngoài ra, sau khi kết thúc mỗi đợt điều tra theo dõi phải có báo cáo chi tiết về các sai lệch và không tuân thủ các quy trình và yêu cầu.

 2. Phần phản hồi của hệ thống phải gửi cho người được yêu cầu khắc phục các sai lệch và không tuân thủ trong từng trường hợp cụ thể, phải có các quy trình áp dụng trong trường hợp việc khắc phục không được thực hiện trong khoảng thời gian phù hợp.

 3. Để đảm bảo tuân thủ một cách hiệu quả, Người khai thác có giấy phép AOC hoặc người đề nghị cấp giấy phép AOC phải sử dụng các yếu tố sau:

  1. Mẫu sản phẩm – kiểm tra từng phần mẫu đại diện của cả đội tàu bay;

  2. Mẫu hỏng hóc – theo dõi việc thực hiện khắc phục hỏng hóc;

  3. Mẫu nhân nhượng – theo dõi các nhân nhượng cho phép không thực hiện bảo dưỡng đúng thời gian;

  4. Mẫu thời gian bảo dưỡng đúng – theo dõi thời gian (số giờ bay/thời gian theo lịch/số lần cất hạ cánh...) tàu bay và thiết bị tàu bay được đưa vào bảo dưỡng;

  5. Mẫu báo cáo về các điều kiện không đủ tiêu chuẩn bay và các sai sót trong

Ghi chú: Mục đích chủ yếu của hệ thống chất lượng bảo dưỡng là theo dõi sự tuân thủ với các phương thức đã được phê chuẩn quy định trong tài liệu kiểm soát bảo dưỡng của người khai thác nhằm đảm bảo sự tuân thủ và từ đó đảm bảo các khía cạnh hoạt động an toàn của tàu bay. Cụ thể, phần này của hệ thống chất lượng thực hiện theo dõi tính hiệu quả của bảo dưỡng, và phải bao gồm cả hệ thống phản hồi nhằm đảm bảo các hành động khắc phục được xác định và thực hiện đúng thời gian.
21. Cấp giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO)


 1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Người làm đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (AMO) gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN)

b) Giải quyết TTHC:

- Cục HKVN kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho người làm đơn nếu hồ sơ bị từ chối.

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cục HKVN xem xét nội dung hồ sơ, thống nhất và thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra tổ chức AMO.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo chính thức kế hoạch kiểm tra, nếu sau khi kiểm tra đánh giá, Cục HKVN nhận thấy tổ chức đó đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn áp dụng cho AMO; và có hệ thống tổ chức, tài liệu, nhân lực, thiết bị, phương tiện đầy đủ và thích hợp để thực hiện bảo dưỡng tàu bay và thiết bị tàu bay mà tổ chức đề nghị phê chuẩn, Cục HKVN cấp Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO cho người làm đơn đề nghị hoặc thông báo từ chối bằng văn bản, có nêu rõ lý do.



 1. Cách thức thực hiện:

a) Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục HKVN; hoặc

b) Nộp qua hệ thống bưu chính.



 1. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị phê chuẩn làm theo mẫu;

- Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng;

- Liệt kê các công việc bảo dưỡng dự kiến hợp đồng thuê AMO khác thực hiện;

- Liệt kê tất cả các Giấy chứng nhận phê chuẩn AMO và năng định được cấp bởi các nhà chức trách hàng không nước ngoài;

- Thông tin bổ sung bất kỳ mà Cục HKVN yêu cầu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 1. Thời hạn giải quyết:

- 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 1. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 2. Cơ  quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay-Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: không có.



7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-Giấy chứng nhận phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay.

- Giấy chứng nhận phê chuẩn cho tổ chức bảo dưỡng tàu bay có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày cấp

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí: 20.000.000 VND.



9.  Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tổ chức bảo dưỡng; và

- Các Phụ lục sau:

+ Phụ lục về trách nhiệm của bộ máy điều hành.

+ Phụ lục về nội dung của Tài liệu giải trình tổ chức bảo dưỡng.

+ Phụ lục các yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng.

+ Phụ lục các yêu cầu chi tiết về lập kế hoạch nhân lực

+ Phụ lục yêu cầu chi tiết liên quan đến hồ sơ nhân viên xác nhận bảo dưỡng.

+ Phụ lục các yêu cầu về cơ sở nhà xưởng.

+ Phụ lục các yêu cầu chi tiết liên quan đến thiết bị, dụng cụ và vật liệu.

+ Phụ lục các yêu cầu chi tiết liên quan đến dữ liệu được phê chuẩn.

+ Phụ lục các yêu cầu chi tiết liên quan đến xác nhận bảo dưỡng (cùng với mẫu).



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

AMO chỉ được thực hiện bảo dưỡng tàu bay hoặc thiết bị tàu bay được phê chuẩn, khi có đầy đủ cơ sở nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, các dữ liệu được phê chuẩn và đội ngũ nhân viên xác nhận bảo dưỡng. Cụ thể:


A. ĐIỀU HÀNH CỦA AMO

I. BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CỦA AMO


 1. AMO phải có giám đốc điều hành, người có đủ quyền điều hành để đảm bảo tổ chức tuân thủ các yêu cầu đối với AMO và được Cục HKVN chấp thuận.

 2. Khi thực hiện các công việc bảo dưỡng được phê chuẩn, AMO phải có đủ bộ máy điều hành được đào tạo, với năng lực về hàng không dân dụng cho các vị trí sau:

  1. Quản lý bảo dưỡng nội trường ;

  2. Quản lý bảo dưỡng ngoại trường ;

  3. Quản lý xưởng bảo dưỡng thiết bị ;

  4. Quản lý đảm bảo chất lượng.

Phụ lục về trách nhiệm của bộ máy điều hành.

Ghi chú: “Năng lực về hàng không dân dụng” có nghĩa là cá nhân phải có kiến thức kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý được Cục HKVN chấp thuận cho chức vụ.

 1. Cục HKVN có thể phê chuẩn các chức vụ và số lượng chức vụ khác với các chức vụ được liệt kê ở trên, nếu AMO có thể chứng minh rằng tổ chức có thể vận hành với mức an toàn cao nhất dưới sự điều hành của bộ máy điều hành theo đề nghị, do:

  1. Bản chất công việc bảo dưỡng;

  2. Số lượng, kiểu loại tàu bay và thiết bị tàu bay được bảo dưỡng; và

  3. Mức độ phức tạp của hoạt động bảo dưỡng.

: Images -> FileVanBan
FileVanBan -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
FileVanBan -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 17/2001/tt-btc ngàY 21 tháng 03 NĂM 2001 HƯỚng dẫn chế ĐỘ quản lý VÀ SỬ DỤng lệ phí thẩM ĐỊnh kếT quả ĐẤu thầU
FileVanBan -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi bộ TÀi chíNH
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
FileVanBan -> CƠ SỞ DỮ liệu văn bản pháp luật lớn nhất việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải số: 320 /tb-bgtvt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tảI
FileVanBan -> BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương