Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-cp ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụtải về 58.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích58.35 Kb.

BỘ NỘI VỤ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 294/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2012 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ các bộ (có chuyên ngành 7 chức danh chuyên môn xã); các trường, các trung tâm, các học viện biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh


 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO, BỒI DƯÕNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG NGÀY 27/11/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015


(Ban hành kèm theo Quyết định số 294 ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã), Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch triển khai bồi dưỡng cán bộ, công chức xã toàn quốc giai đoạn 2012 - 2015 như sau:I. TỔ CHỨC CÁC LỚP THÍ ĐIỂM

1. Sau khi hoàn thành các bộ tài liệu, các cơ quan đơn vị trực tiếp biên soạn tài liệu xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp thí điểm nhằm đánh giá chất luợng các bộ tài liệu, phương pháp giới thiệu của giảng viên và khả năng tiếp thu của các học viên.

2. Kinh phí tổ chức các lớp thí điểm năm 2012 đã được Bộ Nội vụ xây dựng kế hoạch, Bộ Tài chính phân bổ cho các bộ, ngành từ 800 triệu đến 1 tỷ.

3. Mỗi cơ quan, đơn vị biên soạn tài liệu tổ chức 4 lớp thí điểm: 2 lớp cho bộ tài liệu dùng cho cán bộ, công chức xã vùng đồng bằng; 2 lớp thí điểm cho bộ tài liệu dừng cho cán bộ, công chức xã vùng trung du, miền núi, dân tộc. Căn cứ vào khả năng kinh phí được phân bổ trong năm 2012, các cơ quan, đơn vị biên soạn tài liệu có thể cân đối để mở thêm các lớp thí điểm.

4. Thời gian tổ chức các lớp bồi dưỡng thí điểm từ tháng 6 đến tháng 8/2012. Sau khi hoàn thành các lớp thí điểm, các cơ quan đơn vị biên soạn tài liệu tổ chức đánh giá chất lượng bộ tài liệu để chỉnh sửa, bổ sung kịp chuyển giao cho các địa phương.

5. Vụ Tổ chức cán bộ các bộ phối hợp với các đơn vị biên soạn tài liệu của bộ mình tham mưu cho lãnh đạo bộ xây dựng cơ chế phối hợp giữa đơn vị biên soạn tài liệu với các địa phương để tổ chức các lớp thí điểm với nội dung: Công tác tổ chức lớp, chọn địa điểm mở lớp, chiêu sinh, thực hiện chế độ tài chính cho giảng viên, học viên...vv.II. CHUYỂN GIAO TÀI LIỆU

1. Các Trung tâm, các Trường, các Học viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ, ngành; các Vụ Tổ chức cán bộ các bộ, ngành biên soạn các bộ tài liệu bồi dưỡng cán bộ và 7 chức danh chuyên môn xã hoàn thiện các bộ tài liệu, chuyển giao cho Sở Nội vụ và Trường Chính trị của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi tắt là tỉnh, thành phố) bằng đĩa CD.

2. Căn cứ vào tài liệu được chuyển giao, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp với Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí (Nằm trong kinh phí được phân bổ hàng năm thực hiện Quyết định 1956) in ấn tài liệu phục vụ cho việc mở các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2013 - 2015. (Danh sách các đơn vị cơ quan biên soạn tài liệu và tên các bộ tài liệu có phụ lục kèm theo).

3. Thời hạn các đơn vị biên soạn tài liệu chuyển giao tài liệu cho các địa phương (Sau khi giảng dạy thí điểm rút kinh nghiệm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện tài liệu) xong trước 30/9/2012.III. LỰA CHỌN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng phương án lựa chọn đội ngũ giảng viên từ nguồn giảng viên gồm:

1. Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy của Truờng Chính trị tỉnh, thành phố có chuyên môn đang giảng dạy phù hợp với chuyên ngành bồi dưỡng cán bộ, công chức xã;

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành chuyên môn (có 7 chức danh chuyên môn ở xã) lựa chọn đội ngũ giảng viên thỉnh giảng là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, công chức lãnh đạo, quản lý đang công tác ở các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố cố chuyên môn đang làm phù hợp với chuyên ngành bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.

3. Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy của Trung tâm Chính trị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có chuyên môn giảng dạy phù hợp với chuyên ngành bồi dưỡng cán bộ công chức xã;

4. Đội ngũ giảng viên của các Trường, các Trung tâm, Học viện Đào tạo cán bộ, công chức của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố có các chuyên ngành đang giảng dạy phù hợp với các ngành và lĩnh vực trong 7 chức danh chuyên môn xã.

5. Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có công văn cho các trung tâm, học viện đào tạo cán bộ, công chức của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố cử giảng viên tham gia bồi dưỡng cán bộ công chức xã (theo Tiết b, Điểm 2, Mục IV Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ)

a) Sau khi có danh sách đội ngũ giảng viên theo các chuyên ngành, Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định cử giảng viên giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo thời gian trong kế hoạch đã được Ủy ban nhân tỉnh, thành phố phê duyệt.

b) Đối với các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố, trước khi Ủy ban nhân dân ra quyết định cử giảng viên cần có công văn trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc bộ chủ quản của trường.

6. Thời gian hoàn thành việc lập danh sách giảng viên xong trước 30/5/2012.IV. TẬP HUẤN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGUỒN

1. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên nguồn làm nòng cốt để đội ngũ giảng viên này về các địa phương tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên chung cho địa phương.

2. Các trường, trung tâm, học viện và Vụ Tổ chức cán bộ các bộ trực tiếp biên soạn tài liệu, mỗi đơn vị cử 2 báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn giảng viên để giới thiệu: Chương trình, nội dung bộ tài liệu và phương pháp giảng dạy bộ tài liệu.

3. Thời gian Bộ Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn giảng viên nguồn từ tháng 6/2012 đến tháng 9/2012.

4. Đội ngũ giảng viên tập huấn theo chuyên ngành gồm:

a) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng quản lý nhà nước;

b) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Đảng, đoàn thể;

c) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Chỉ huy trưởng quân sự xã;

d) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Trưởng Công an xã;

đ) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Văn phòng - Thống kê;

e) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Tư pháp - Hộ tịch;

f) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Tài chính - Kế toán;

g) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Văn hóa;

h) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Xã hội;

i) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Địa chính - Môi trường;

k) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Nông nghiệp;

l) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Xây dựng;

m) Giảng viên giảng dạy bộ tài liệu bồi dưỡng Công nghệ thông tin.

5. Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố phối hợp với Trường Chính trị tỉnh cử giảng viên nguồn tham gia các lớp tập huấn của Bộ Nội vụ. Mỗi chuyên ngành cử 4 giảng viên tham gia các lớp tập huấn.

6. Căn cứ vào kế hoạch, xác định số lượng giảng viên, thành phần giảng viên theo các chuyên ngành, Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, thành phố tổ chức các khóa tập huấn cho giảng viên trực tiếp giảng dạy các lớp cho phù hợp với quy mô, đặc điểm đội ngũ cán bộ công chức xã ở địa phương.

7. Thời gian tổ chức tập huấn đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã ở địa phương hoàn thành trước 30/11/2012.

V. TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Bắt đầu từ đầu năm 2013, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã.

1. Căn cứ vào đặc điểm địa hình, địa bàn, đặc điểm, tính chất công việc chuyên môn của cán bộ và của từng chức danh chuyên môn mà tổ chức các lớp với số lượng lớp bồi dưỡng của từng năm cho phù hợp với từng địa phương đảm bảo nguyên tắc: Vừa học, vừa làm, không ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ nhân dân của chính quyền xã.

2. Số lượng học viên mỗi lớp, số lượng lớp và thời gian tổ chức lớp do Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, thành phố và các sở, ngành chuyên môn ở tỉnh xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt.VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào kế hoạch này các Vụ Tổ chức cán bộ của các bộ, ngành tham mưu giúp cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo các Trường, các Trung tâm, Học viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ, ngành mình xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp thí điểm, chỉnh sửa bổ sung tài liệu, chuyển giao tài liệu cho các địa phương và tổ chức tập huấn giảng viên theo chuyên ngành, lĩnh vực của bộ, ngành mình;

2. Căn cứ vào kế hoạch này Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng và ra quyết định ban hành kế hoạch lựa chọn đội ngũ giảng viên nguồn, danh sách đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy cán bộ, công chức xã, tổ chức tập huấn giảng viên, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức xã đến năm 2015.

3. Kế hoạch: Tổ chức các lớp thí điểm; chỉnh sửa bổ sung tài liệu; chuyển giao tài liệu cho các địa phương và tổ chức tập huấn giảng viên theo chuyên ngành, lĩnh vực của bộ, ngành mình; của các Vụ Tổ chức cán bộ của các bộ, các Trường, các Trung tâm, Học viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Kế hoạch lựa chọn đội ngũ giảng viên nguồn; đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy cán bộ, công chức xã; tổ chức tập huấn giảng vỉên; tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ công chức xã đến năm 2015 của các tỉnh, thành phố (nêu tại Điểm 1 và 2, Mục VI trên) gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất trước ngày 30/6/2012 để Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg.

Trong quá tổ chức thực hiện các cơ quan đơn vị, các bộ, ngành, các địa phương gặp khó khăn vướng mắc gì báo cáo về Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤCCÁC ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015)

Số TT

Tên tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức xã

Cơ quan, đơn vị biên soạn

Bộ chủ quản

1

Tài liệu bồi dưỡng Trưởng Công an xã

Tổng cục Xây dựng lực lượng công an nhân dân

Bộ Công an

2

Tài liệu bồi dưỡng Chỉ huy trưởng quân sự xã

Cục Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

3

Tài liệu bồi dưỡng về xây dựng cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Học viên Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Bộ Xây dựng

4

Tài liệu bồi dưỡng về địa chính, môi trường cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Trường Cao đẳng tài nguyên - Môi trường miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

5

Tài liệu bồi dưỡng về tư pháp, hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Tư pháp

6

Tài liệu bồi dưỡng về nông nghiệp, nông thôn cho công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn I

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7

Tài liệu bồi dưỡng về Tài chính - Kế toán cho công chức Tài chính - Kế toán

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

Bộ Tài chính

8

Tài liệu bồi dưỡng về văn hóa cho công chức Văn hóa - Xã hội

Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

9

Tài liệu bồi dưỡng về xã hội cho công chức Văn hóa - Xã hội

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

10

Tài liệu bồi dưỡng các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tich HĐND và UBND xã

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

11

Tài liệu bồi duỡng các chức danh chuyên trách Đảng, đoàn thể xã

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ

12

Tài liệu bồi dưỡng văn phòng, thống kê cho công chức Văn phòng - Thống kê;

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Bộ Nội vụ

13

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã.

Trung tâm Thông tin

Bộ Nội vụ

* Ghi chú:

Mỗi chuyên ngành gồm 2 bộ tài liệu:- Một bộ dùng cho cán bộ công chức xã vùng đồng bằng;

- Một bộ dùng cho cán bộ công chức xã vùng trung du, Miền núi, dân tộc;
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương