Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hộitải về 10.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.69 Kb.
#22487

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN

straight arrow connector 4

Số: 512/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 3


Hưng Yên, ngày 25 tháng 03 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ văn hóa văn nghệ

Người cao tuổi thành phố Hưng Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 136/TT-SNV ngày 17/3/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ Người cao tuổi thành phố Hưng Yên.

Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ Người cao tuổi thành phố Hưng Yên hoạt động trong phạm vi thành phố Hưng Yên; Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.Trụ sở: Đặt tại số 21, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ Người cao tuổi thành phố Hưng Yên chịu sự quản lý Nhà nước của UBND thành phố Hưng Yên, các sở, ngành về lĩnh vực mà Câu lạc bộ hoạt động; có nhiệm vụ thực hiện Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên và Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa văn nghệ Người cao tuổi thành phố Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Khắc Hào 

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 10.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương