Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-cp ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hộitải về 10.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích10.84 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 6039/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐÃ NGHỈ HƯU GIỮ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH HỘI


--------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội; Căn cứ ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1664-CV/VPTU ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Thành ủy về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội;

Xét đề nghị của liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính tại Tờ trình số 903/TTrLS-SNV- STC ngày 08 tháng 7 năm 2011 và Tờ trình số 1165/TTrLS-SNV-STC ngày 12 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội, như sau:

1. Chế độ thù lao:

a) Đối với Liên hiệp Hội và các Hội:

+ Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 5,40.

+ Phó Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 4,86.

b) Đối với các Hội hoạt động tại quận

+ Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 3,60.

+ Phó Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 3,24.

c) Đối với các Hội hoạt động tại huyện

+ Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 3,20.

+ Phó Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 2,88.

d) Đối với các Hội hoạt động tại phường - xã, thị trấn

+ Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 1,50 (đối với Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thực hiện theo Hướng dẫn số 1372/HDLS- NV-TC ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Liên Sở Nội vụ - Sở Tài chính) về số lượng và bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách và chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường - xã - thị trấn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

+ Phó Chủ tịch: Hưởng chế độ thù lao với hệ số 1,35.

2. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Đối với các Hội đặc thù và các Hội đã và đang được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao nêu trên do ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định.

- Đối với các Hội còn lại: Kinh phí do Hội tự lo liệu.

3. Thời gian áp dụng: kể từ tháng 01 tháng 8 năm 2011.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường - xã, thị trấn và các tổ chức Hội trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân


: data -> news -> 2012
2012 -> Chỉ thị số 09-ct/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
2012 -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2012 -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
2012 -> THÔng báo số 2 V/v nhắc nhở cơ sở Đoàn tham gia Hội thi thực hiện đoạn phim giới thiệu sản phẩm, công trình “Tuổi trẻ làm theo lời Bác” năm 2012
2012 -> BÁo cáo v/v đánh giá thực hiện thông tư 23
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> THỜi khóa biểU Áp dụng từ ngàY 24-9-2012
2012 -> Quy định số 47-QĐ/tw ngày 01/11/2011 của bch tw về Những điều đảng viên không được làm
2012 -> CHƯƠng I những quy đỊnh chung điều Tên gọi giải thưởng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương