Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-cp ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao độngtải về 15.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích15.27 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 730/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác

kiểm soát giết mổ giai đoạn 2012 - 2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

Căn cứ: Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 và Quyết định số 1194/QĐ - UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 319/TTr-SNN ngày 04/4/2012,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm soát giết mổ giai đoạn 2012 - 2020 (kèm theo Đề án), với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của Đề án: Đảm bảo đội ngũ kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ được hưởng mức lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành; xây dựng lực lượng kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ có đầy đủ năng lực công tác; kiện toàn hệ thống tổ chức kiểm soát giết mổ từ tỉnh đến huyện, xã và hệ thống giết mổ trên toàn tỉnh theo đúng quy hoạch của UBND tỉnh.

2. Giải pháp thực hiện

- Kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ được hưởng mức lương tối thiểu theo vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; được hưởng các chế độ bảo hiễm y tế, bảo hiễm xã hội, bảo hiễm thất nghiệp theo quy định hiện hành.

- Kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ được Chi cục Thú y trực tiếp ký hợp đồng theo Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ.

- Nguồn kinh phí và quản lý phí: Nguồn kinh phí để chi trả cho kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ được trích từ nguồn thu phí, lệ phí; Chi cục Thú y trực tiếp quản lý kinh phí, thực hiện chế độ chi trả lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thanh quyết toán theo quy định.- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ

- Tăng cường sự phối hợp của UBND các cấp và các sở, ban, ngành liên quan

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu hợp đồng kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ hàng năm.

- Hợp đồng kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ theo đúng quy định hiện hành.

- Cân đối thu, chi phí, lệ phí hàng năm để chi trả lương và các chế độ khác cho đội ngũ kỷ thuật viên kiểm soát giết mổ.- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm soát giết mổ cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương