Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 12.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.43 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1273 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1215/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Nam Định (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2004-2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Nam Định;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1273 /QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

1. Ông Chu Văn Đạt, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định;


2. Ông Phạm Văn Kiệm, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định,

Đã có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Nam định nhiệm kỳ 2004-2011./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương