Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 18.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.02 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1266 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1128/TTr-BTĐKT ngày 05 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 11 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Kạn (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBND tỉnh Bắc Kạn;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1266 /QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________


 1. TẬP THỂ:

  1. Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

  2. Phòng Tổng hợp II, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

  3. Phòng Tổ chức - Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn;

  4. Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn;

  5. Uỷ ban Kiểm tra, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn;

  6. Ban Tuyên giáo, Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn;

  7. Phòng Khám - Quản lý sức khoẻ cán bộ, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bắc Kạn,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

  1. Bà Đoàn Thị Việt, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn;

  2. Ông Lê Văn Hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Kạn;

  3. Ông Lèo Văn Bòng, Phó Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn;

  4. Ông Đoàn Quang Tài, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

  5. Bà Đinh Thị Kim Tuyến, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn;

  6. Ông Nông Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn;

  7. Ông Triệu Việt Tiến, Trưởng phòng Phòng Văn hoá – Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;

  8. Bà Tiêu Thị Chiên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn;

  9. Ông Ma Ngọc Vũ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

  10. Bà Triệu Thị Tam, Phó Trưởng khoa Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn;

  11. Ông Lèo Văn Thảo, Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương