Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 13.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.34 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1262/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 783/TTr- BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1295/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 01 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” giai đoạn 2004-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1262 /QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________  1. Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  2. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  3. Ban Khoa giáo (VTV2), Đài Truyền hình Việt Nam;

  4. Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam;

  5. Thạc sĩ Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đã có nhiều thành tích trong công tác triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài ” giai đoạn 2004-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương