Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 26.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.29 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1224 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 1453/TTr-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1194/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 35 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Bình Dương;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng


DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1224 /QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________


 1. TẬP THỂ:

 1. Trung tâm Y tế dự phòng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương;

 2. Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa, Sở Y tế tỉnh Bình Dương;

 3. Khoa Huyết học truyền máu, Bệnh viện Đa khoa, Sở Y tế tỉnh Bình Dương;

 4. Trung tâm Xúc tiến thương mại và Thông tin kinh tế, Sở Công thương, tỉnh Bình Dương;

 5. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

 6. Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, tỉnh Bình Dương,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

 1. CÁ NHÂN:

 1. Ông Nguyễn Văn Đặng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở Y tế tỉnh Bình Dương;

 2. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng phòng Phòng Dân vận trong các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương;

 3. Ông Nguyễn Trọng Điểm, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương;

 4. Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương;

 5. Bà Phạm Thụy Ngọc Hà, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Dương;

 6. Bà Thái Lệ Thanh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương;

 7. Bà Vương Thị Liệu, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Bình Dương;

 8. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương;

 9. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;

 10. Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương;

 11. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Quyền Trưởng phòng Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương;

 12. Bà Cao Bích Liên, Chủ nhiệm Nhà khách, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

 13. Ông Nguyễn Xuân Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương;

 14. Ông Trần Văn Tùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công thương tỉnh Bình Dương;

 15. Bà Lê Thị Ngọc Dung, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;

 16. Ông Bùi Văn Hai, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương;

 17. Ông Nguyễn Văn Quới, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương;

 18. Ông Vương Thế Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;

 19. Bà Huỳnh Thị Kim Vân, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

 20. Ông Ngô Viết Hạnh, Trưởng phòng Phòng Đào tạo - Biên chế - Tiền lương, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

 21. Ông Nguyễn Văn Tâm, Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương;

 22. Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Chánh Mỹ, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tỉnh Bình Dương;

 23. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

 24. Bà Trương Thị Út, Phó Chánh Văn phòng Thị ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương;

 25. Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;

 26. Bà Lê Thị Thiện, Trưởng Đài Truyền thanh thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;

 27. Ông Thái Văn Trai, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Thuận An, tỉnh Bình Dương;

 28. Bà Nguyễn Thị Canh, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

 29. Bà Đỗ Thị Hiệp, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

 30. Ông Trịnh Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

2

 1. Ông Phạm Thế Hiển, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

 2. Ông Bùi Huy Cận, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương;

 3. Ông Trần Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

 4. Ông Bùi Văn Hải, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

 5. Ông Nguyễn Công Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương