Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-cp ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngtải về 15.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích15.16 Kb.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1282 /QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 778/TTr- BGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1300/TTr-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Lệ (9b).KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung HảiDANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1282 /QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

I. TẬP THỂ:
Công ty Cổ phần in Sách Giáo khoa Hoà Phát, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


II. CÁ NHÂN:


  1. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Gia Thái, Trưởng khoa Kỹ thuật Tàu thuỷ, Trường Đại học Nha Trang, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  2. Thạc sĩ Vũ Duy Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  3. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Văn Thành, Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  4. Tiến sĩ Trần Viết Thụ, Chủ nhiệm chuyên ngành Cao học Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy học Lịch sử, Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  5. Tiến sĩ Trần Văn Thức, Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương