Căn cứ Nghị định số 390-HĐbt ngày 10/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi điều 9 và điều 11 Nghị định số 52/HĐbt quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệptải về 8.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích8.16 Kb.
#21223

ỦY BAN NHÂN DÂN

Tstraight connector 1HÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCstraight connector 4ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 450-QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 1991

 
QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh giá thóc thuế nông nghiệp thu bằng tiền

straight connector 3


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 390-HĐBT ngày 10/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi điều 9 và điều 11 Nghị định số 52/HĐBT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nông nghiệp; Thông tư số 60-TC,TCT ngày 5/12/1990 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 390 của Hội đồng Bộ trưởng;

Xét đề nghị của các đồng chí Cục trưởng Cục thuế và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá thóc thuế nông nghiệp thu tiền từ 700đ/kg lên 1.100đ/kg (một ngàn một trăm đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 1991, thu thuế trước vụ vào vụ chiêm 1971. Mọi quy định trước đây về giá thóc thuế nông nghiệp thu bằng tiền đều không còn hiệu lực thi hành

Giao cho đồng chí Giám đốc Sở tài chính, Cục trưởng cục thuế Hải Phòng hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Nếu giá thóc trên thị trường tăng giảm trên dưới 20% so với mức giá quy định tại Quyết định này liên ngành Tài chính – Thuế đề xuất với thành phố để điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế, các đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

i nhận:
- TTTU.Tổng cục thuế ( để b/c)

- Như điều 3

- Báo HP. Đài PTTH HP

- CV;TCTN, lưu VP
T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)

Đỗ Gia Phách 

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 8.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương