Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộtải về 18.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.76 Kb.
#21299


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________

Số: 455 /TB-BGDĐTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh phân công công tác của Lãnh đạo Bộ

______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghỉ hưu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ kể từ ngày 16/6/2014 như sau:

1. Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển phụ trách thêm:

- Lĩnh vực công tác: Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành.

- Phụ trách đơn vị: Cục Công nghệ thông tin.

2. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phụ trách thêm:

- Lĩnh vực công tác: Công tác học sinh, sinh viên.

- Phụ trách các Hội: Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam; Hội Thể thao học sinh Việt Nam.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Ủy ban quốc gia: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy ban Quốc gia Phòng Chống tội phạm; Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

- Phụ trách đơn vị: Vụ Công tác học sinh, sinh viên.

- Phụ trách địa bàn các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.3. Thứ trưởng Bùi Văn Ga phụ trách thêm:

- Lĩnh vực công tác: Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Hợp tác quốc tế và đào tạo với nước ngoài.

- Phụ trách các Đề án, Chương trình: Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt - Lào; Chương trình phát triển Toán đến năm 2020.

- Phụ trách các đơn vị: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Vụ Hợp tác quốc tế; Cục Đào tạo với nước ngoài; Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam; Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của SEAMEO tại Việt Nam; Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.4. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng phụ trách thêm:

- Lĩnh vực công tác: Cải cách hành chính; Thi đua khen thưởng của ngành; Phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; Quan hệ với Quốc hội và các bộ, ngành.

- Phụ trách Đề án: Đề án Cải cách hành chính của Bộ.

- Phụ trách đơn vị: Vụ Thi đua - Khen thưởng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chủ động liên hệ công tác./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);

- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg CP (để b/c);

- Ban Tổ chức TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng TƯ Đảng, VP QH, VP Chủ tịch Nước;

- Văn phòng Chính phủ; Cổng TTĐT Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- UBQG ĐMGDĐT, HĐQG GDPTNL, HĐ CDGSNN;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ,cơ quan thuộc CP;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các Thứ trưởng;

- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- TT SEAMEO RETRACT, TT SEAMEO CELLL, Viện NCCCT;

- Hội CGCVN; Hội Khuyến học VN; Hội CCBCQ Bộ; Hội Thể thao ĐHCN VN; Hội Thể thao HSVN; Hiệp hội Thiết bị GDVN; Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập; Hiệp hội CĐCĐ VN; Hiệp hội các trường CĐ, TC KT-KT;

- Website Bộ GDĐT;- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Đã kí
Phạm Vũ LuậnКаталог: userfiles -> file
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
file -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
file -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịCH
file -> UỶ ban quốc phòng và an ninh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Số: 38/2009/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> BỘ VĂn hoá, thể thao và du lịch cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> KỲ HỌp thứ TÁM, quốc hội khóa XIII (20/10/2014 – 28/11/2014)
file -> UỶ ban thưỜng vụ quốc hội ban dân nguyện kỳ HỌp thứ SÁU quốc hội khoá XII

tải về 18.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương