Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-cp ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựngtải về 15.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.01 Kb.
#22549

BỘ XÂY DỰNG

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 518 /QĐ-BXD
----------------Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

V/v: Thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước

nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường:

Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”


BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

- Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 310/BTNMT-MT ngày 16 tháng 02 năm 2004 về việc giao cho Bộ Xây dựng chủ trì thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường năm 2001.

- Căn cứ vào kết quả nghiệm thu Hội đồng Khoa học Cấp Bộ và tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa nội dung đề tài của Nhóm thực hiện đề tài;

- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước nghiệm thu nhiệm vụ Bảo vệ môi trường:

Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020”

Hội đồng gồm 14 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký tới khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.

Điều 3: Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Viện trưởng Viện Qui hoạch Đô thị - Nông thôn và các Ông (Bà) có tên trong danh sách Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP, KHCN

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Thứ trưởng

GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Qui hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn liên đô thị tỉnh Bắc Ninhđến năm 2020”

(Thành lập theo Quyết định số 518 /QĐ-BXD ngày 31 tháng 3 năm 2004)


Chủ tịch Hội đồng:

1. GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Xây dựng.Thư ký Hội đồng:

2. CN. Lưu Linh Hương- Chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệỦy viên phản biện:

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

4. KS. Nguyễn Đức Hả - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Bắc Ninh

5. TS. Trương Mạnh Tiến - Vụ trưởng Vụ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trườngỦy viên Hội đồng:

6. Ths. Nguyễn Hồng Tiến - Phó Vụ trưởng Vụ Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị

7. TS. Lê Đình Tri - Phó Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Qui hoạch xây dựng

8. Ths. Lã Thị Kim Ngân - Phó Viện trưởng Viện Qui hoạch Đô thị-Nông thôn

9. GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

10. GS. TS. Trần Hiếu Nhuệ - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

11. PGS.TS. Trần Thị Hường - Khoa Kỹ thuật Hạ tầng và Môi trường đô thị - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

12. Ths. Lê Minh Toàn - Chuyên viên Vụ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường

13. KS. Nguyễn Văn Hoà - Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội.

14. KS. Lương Ngọc Thuỷ - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc NinhKhách mời:

1. GS.TSKH. Nguyễn Văn Liên - Thứ trưởng2. PGS.TS. Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Qui hoạch Đô thị-Nông thôn

3. Ths. Quách Huệ Linh - chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ
Каталог: moitruong -> webimages -> ndquangdocument
ndquangdocument -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ XÂy dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu đề tài
ndquangdocument -> BỘ XÂy dựng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ndquangdocument -> BỘ XÂy dựng số: 1361 /bxd-khcn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
moitruong -> Lựa chọn phương án xử lý bụi của nhà máy sản xuất xi măng lưu lượng 15000 m
ndquangdocument -> THÔng tư liên tịch Số 1590/1997/ ttlt/bkhcnmt-bxd ngày 17-10-1999 của bộ khoa học, công nghệ và môi trường, bộ xây dựng hướng dẫn thi hành chỉ thị số 199/TTg
ndquangdocument -> 2004 Bãi chôn lấp chất thải nguy hại Tiêu chuẩn thiết kế
ndquangdocument -> Căn cứ Nghị định số 15/cp ngày 4/3/1994 của Chính Phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

tải về 15.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương