Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-cp ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tếtải về 18.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích18.1 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 45/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 01 năm 2011


Quyết định

Về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu, tổ chức

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên BáiChñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh yªn b¸i
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 430/TTr-SNV ngày 31 tháng 12 năm 2010,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên và thành lập mới phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, như sau :

1. Đổi tên phòng:

a) Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thành Phòng Quản lý đầu tư;

b) Phòng Quản lý khu công nghiệp thành Phòng Quản lý doanh nghiệp.

2. Thành lập mới:

a) Phòng Quản lý quy hoạch, xây dựng và môi trường;

b) Phòng Quản lý lao động.

Điều 2. Thay thế Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 17/4/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, như sau :

- Văn phòng;

- Phòng Quản lý đầu tư;

- Phòng Quản lý doanh nghiệp;

- Phòng Quản lý quy hoạch, xây dựng và môi trường;

- Phòng Quản lý lao động.Điều 3. Giao Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái xây dựng quy chế làm việc; quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng được đổi tên và mới thành lập. Các phòng chuyên môn mới thành lập có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Yên Bái, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy;

- TT.HĐND tỉnh;

- TT.UBND tỉnh;

- Phó VP UBND tỉnh;

- Như Điều 4 QĐ;

- Cổng giao tiếp điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC, TH.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thương LượngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương