Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-cp ngàv 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáotải về 17.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích17.02 Kb.
#21566

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 472/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 28 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quv hoạch quảng cáo ngoài tròi trên địa bàn tinh Bình Định
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNHCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngàv 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngàv 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quvết định này Quy hoạch quáng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triên khai thực hiện; đồng thời theo dõi quá trình thực hiện, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung, sửa đổi các vị trí đặt pa-nô quảng cáo cho phù họp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phô chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K5.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Bình

Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 17.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương