Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-cp ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôntải về 119.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.09.2016
Kích119.04 Kb.

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BYT


Hà Nội, ngày tháng năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển năm 2014-2020
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 31/10/2013 của ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ vào Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển năm 2014- 2020.

Điều 2. Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển năm 2014-2020 là cơ sở các tỉnh, thành phố làm căn cứ lựa chọn để phát triển dược liệu tại địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Viện trưởng Viện Dược Liệu, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

- Cục Quản lý Y Dược cổ truyền;

- Viện Dược liệu;

- Trường Đại học dược Hà Nội;

- Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh;

- Tổng Công ty dược Việt Nam;

- UBND các tỉnh và TP trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh và TP trực thuộc TW;- Lưu: VT, YDCT

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Cường
Phụ lục I

DANH MỤC CÂY DƯỢC LIỆU ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN

THỜI KỲ 2014-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 2014)

STT

Tên cây/dược liệu

Tên khoa học

Ghi chúActisô

Cynara scolymus L., Asteraceae


Ba kích

Morinda officinalis How., Rubiaceae


Bạc hà

Mentha arvensis L., Lamiaceae


Bách bộ

Stemona tuberosa Lour., Stemonaceae


Bạch chỉ

Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f.; A. dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. formosana (Boiss.) Shan et Yuan, Apiaceae


Bạch truật

Atractyloides macrocephala Koidz, Asteraceae


Bình vôi

Stephania glabra (Roxb.) Miers, Menispermaceae


Bụp giấm

Hibiscus sabdariffa L, Malvaceae


Cát cánh

Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC., Campanulaceae


Câu đằng

Uncaria spp.(U. Tonkinensis Havil.; U. sinensis (Oliv.) Havil.; U. cordata (Lour.) Merr.), Rubiaceae


Cẩu tích

Cibotium barometz (L.) J. Sm, Dicksoniaceae


Chân chim

Schefflera heptaphylla (L.) Frodin, Araliaceae


Chè dây

Ampelopsis cantoniensis (Hook. & Arn.) Planch, Vitacae


Chè vằng

Jasminum ssp.

(Jasminum nervosum Lour.; J. subtriplinerve Blume), Oleaceae
Cốt toái bổ

Drynaria spp

(D. quercifolia (L.)J. Sm.; D. bonii H. Christ.), Polypodiaceae
Củ chóc

Typhonium trilobatum (L.) Schtt, AraceaeCúc hoa vàng

Chrysanthemum indicum L., Asteraceae


Dành dành

Gardenia augusta (L.) Merr, Rubiaceae


Dâu tằm

Morus alba L, Lamiaceae


Dây đau xương

Tinospora sinensis (Lour.) Merr, Menispermaceae


Diệp hạ châu

Phyllanthus urinaria L.; P. amarus Schum. et Thomn., Euphorbiaceae


Dừa cạn

Catharanthus roseus (L.) G. Don, Apocynaceae


Dương cam cúc

Matricaria chamomilla L, Asteraceae


Đại hồi

Illicium verum Hook.f., Illiciaceae


Đan sâm

Salvia miltiorrhiza Bge., Urticaceae


Đảng sâm

Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.; C. javanica (Blume) Hook.f., Campanulaceae


Đậu ván trắng

Lablab purpureus (L.) Sweet, Fabaceae


Địa liền

Kaempferia galanga L, Zingiberaceae


Đinh lăng

Polyscias fruticosa (L.) Harms, Araliaceae


Đỗ trọng

Eucommia ulmoides Oliv. Eucommiaceae


Độc hoạt

Angelica pubescens Maxim, Apiaceae


Đương quy

Angelica sinensis (Oliv.) Diels, Apiaceae


Giảo cổ lam

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino, Cucurbitaceae


Gừng

Zingiber officinale Rosc, Zingiberaceae


Hạ khô thảo

Prunella vulgaris L, Lamiaceae


Hà thủ ô đỏ

Fallopia multiflora (Thunb.) Haraldson, Polygonaceae


Hà thủ ô trắng

Streptocaulon juventas (Lour.) Merr, Asclepiadaceae


Hoa hòe

Styphnolobium japonicum (L.) Schott, Fabaceae


Hoài sơn

Dioscorea persimilis Prain et Burkill, Dioscoreaceae


Hoàn ngọc

Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk, Acanthaceae


Hoàng bá

Phellodendron spp. (Phellodendron amurense Rupr.; P. chinensis Schneid.), Rutaceae


Hoàng Liên

Coptis teeta Wall.

Coptis chinensis Franch

Coptis quinquesecta Wang, Ranunculaceae


Hương nhu trắng

Ocimum gratissimum L, Lamiaceae


Hương phụ

Cyperus rotundus L.; Cyperus stoloniferus Retz., Cyperaceae


Huyền sâm

Scrophularia buergeriana Miq.; Scrophularia ningpoensis Hemsl., Scrophulariaceae


Huyết giác

Dracaena cambodiana Pierre ex Gagnep, Ruscaceae


Hy thiêm

Siegesbeckia orientalis L, Asteraceae


Ích mẫu

Leonurus japonicus Houtt., Lamiaceae


Kim ngân

Lonicera japonica Thunb.; L. dasystyla Rehd.; L. confusa DC.; L. cambodiana Pierre, Caprifoliaceae


Kim tiền thảo

Desmodium styracifolium (Osb.) Merr., Fabaceae


Linh chi

Ganoderma lucidum (Leyss ex Fr.) Karst.,

Ganodermataceae
Mã đề

Plantago major L., Plantaginaceae


Mã tiền

Strychnos ssp.

(Strychnos nux-vomica L.; S. wallichiana Steud.), Loganiaceae


Mạch môn

Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl, Asparagaceae


Mạn kinh

Vitex ssp. (Vitex rotundifolia L. f.; V. trifolia L.), Verbenaceae


Mộc hương

Saussurea lappa (Decne.) Sch.Bip., Asteraceae


Nghệ

Curcuma longa L., Zingiberaceae


Ngưu tất

Achyranthes bidentata Blume, Amaranthaceae


Nhân trần

Adenosma spp. (Adenosma caeruleum R. Br.; Adenosma bracteosum Bonati), Plantaginaceae


Nhàu

Morinda citrifolia L, Rubiaceae


Ô đầu

Aconitum spp.

(Aconitum fortunei Hemsl.; A. carmichaeli Debx.), Ranunculaceae
Quế

Cinnamomum cassia Presl.;Cinnamomum spp., Lauraceae


Rau đắng biển

Bacopa monnieri (L.) Wettst, Scrophulariceae


Râu Mèo

Orthosiphon spiralis (Lour.) Merr, Lamiaceae


Sa nhân

Amomum villosum Lour.

Amomum longiligulare T.L.Wu

Zingiberaceae
Sâm Ngọc linh

Panax vietnamensis Ha et Grushv, Araliaceae


Sen

Nelumbo nucifera Gaertn., Nelumbonaceae


Sinh địa

Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch., Scrophulariaceae


Tam thất

Panax notoginseng (Burkill) F. H Chen, Araliaceae


Tang ký sinh

 Loranthus parasiticus (L.) Merr, Loranthaceae


Thạch hộc

Dendrobium nobile Lindl, Orchidaceae


Thiên môn

Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr., Asparagaceae


Thiên niên kiện

Homalomena occulata (Lour.) Schott, Araceae


Thổ phục linh

Smilax glabra Wall. et Roxb, Liliaceae


Trạch tả

Alisma plantago - aquatica L, Alismatalaceae


Tràm

Melaleuca cajuputi Powell, Myrtaceae


Trinh nữ hoàng cung

Crinum latifolium L., Amaryllidaceae


Tục đoạn

Dipsacus japonicus Miq., Dipsacaceae


Xuyên khung

Ligusticum wallichii Franch., Apiaceae


Xuyên tâm liên

Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees, Acanthaceae


Ý dĩ

Coix lachryma-Jobi L., Poaceae
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương