Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-cp ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đấttải về 19.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích19.91 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 722/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 08 tháng 4 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ cho

các hộ dân thuộc dự án Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy

Xi măng Tây Ninh, đi qua địa bàn các xã Tân Khai, Đồng Nơ

và Minh Đức, huyện Bình Long, tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UB ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 21/01/2008 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Bình Long, giao Ban QLDA Điện lực miền Nam quản lý;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 432/STC-GCS ngày 03/4/2008, theo Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 19/02/2008 của Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Bình Long,QUYẾT ĐỊNH:


Điu 1. Phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường bổ sung cho các hộ dân thuộc dự án Đường dây 110KV cấp điện cho Nhà máy Xi măng Tây Ninh, đi qua địa bàn các xã Tân Khai, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau :

1. Tng din tích đất b gii ta : 165.682,2 m2

Trong đó:

- Đất xây dựng móng trụ : 1.487,9 m2

- Đất thuộc hành lang lưới điện : 164.194,3 m2.2. Danh sách các hộ theo Phương án

- Gồm 123 hộ;

- Có 123 biên bản;

- Số hộ được bồi thường, hỗ trợ: 123 hộ (có danh sách c th kèm theo);Trong đó:

+ Xã Tân Khai : 36 hộ;

+ Xã Đồng Nơ : 54 hộ;

+ Xã Minh Đức : 33 hộ.3. Tng chi phí bi thường, h tr; phc v GPMB : 2.563.959.512 đ

(Hai t, năm trăm sáu mươi ba triu, chín trăm năm mươi chín ngàn, năm trăm mười hai đồng)Trong đó :

A. Chi phí bi thường, h tr : 2.293.344.824 đ

- Bồi thường đất xây dựng móng trụ : 17.854.800 đ

- Hỗ trợ đất xây dựng móng trụ : 72.357.000 đ

- Hỗ trợ đất thuộc hành lang lưới điện : 821.290.500 đ

- Bồi thường cây trồng : 908.131.000 đ

- Bồi thường nhà, vật kiến trúc : 412.711.524 đ

- Hỗ trợ giao mặt bằng : 61.000.000 đ

B. Chi phí d phòng (A x 10%) : 229.334.482 đ

C. Chi phí t chc thc hin [(A-B) x 2%] : 41.280.206 đ

- Hội đồng bồi thường (C x 70%) : 28.896.144 đ

- Hội đồng thẩm định (C x 30%) : 12.384.062 đ.

Nguồn kinh phí : Do Ban QLDA Điện lực miền Nam - Công ty Điện lực 2 chi trả.Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Điện lực Bình Phước, UBND huyện Bình Long, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Bình Long, Ban QLDA Điện lực miền Nam - Công ty Điện lực 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CH TCH

Trương Tấn Thiệu
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương