Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-cp ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đấttải về 14.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.67 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 519/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 22 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung đơn giá đất để xác định giá cho thuê

đất một số dự án trên địa bàn huyện Tuy PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh về việc áp dụng giá đất các loại trên địa bàn tỉnh năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND tỉnh ngày 08/6/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung đơn giá một số loại đất và đơn giá đất tại một số vị trí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 1467/TTr-STC-VG ngày 30/7/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để tính tiền thuê đất một số dự án trên địa bàn huyện Tuy Phước như sau:

ĐVT: đồng/m2TT

Dự án

Đơn giá

1

Dự án Mở rộng Nhà máy chế biến đá granite của Công ty TNHH Đá granite Đông Á tại xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (diện tích 16.800 m2)

224.000

2

Trạm phát sóng thông tin di động của Trung tâm Thông tin di động Khu vực 3 trên sườn núi Trường Úc tại thị trấn Tuy Phước (diện tích 1.200 m2)

384.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương