Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ubnd tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 13.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích13.16 Kb.
#22910
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 542/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 20 tháng 3 năm 2008QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình PhướcỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 77/2005/QĐ-UB ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 11/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Thành lập Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước trên cơ sở Sở Bưu chính, Viễn thông và tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước và tổ chức về báo chí, xuất bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2.

1. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí; mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Giám đốc Sở có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Công an để thực hiện việc thay đổi con dấu mới.

2. Khi chưa có Thông tư hướng dẫn mới của liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ thì nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông được ban hành kèm theo Quyết định số 77/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh và thực hiện cả các chức năng được bổ sung, bảo đảm sự hoạt động bình thường của cơ quan.Điu 3. Giao Giám đốc Sở bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với công chức thực hiện nhiệm vụ về báo chí, xuất bản được điều chuyển về từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điu 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền Thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Y BAN NHÂN DÂN TNH

CH TCH

Trương Tấn Thiệu
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 46033cc6f730688b47257226000fae44
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh về việc Hủy đấu thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu bp2A thuộc Dự án y tế nông thôn vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007 chủ TỊch ủy ban nhân dân tỉNH
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Ban hành Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Liên ngành
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Phê duyệt Dự án cải tạo rừng nghèo kiệt để trồng mới lại rừng bằng cây Cao su tại khoảnh 5 tiểu khu 91, Ban qlrph lộc Ninh
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> Về việc phê duyệt đề cương và dự toán quy hoạch chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ: Trâu, bò và các loại gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2020
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> UÛy ban nhaân daâN
46033cc6f730688b47257226000fae44 -> TỈnh bình phưỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 1434/QĐ-ubnd đồng Xoài, ngày 22 tháng 8 năm 2006

tải về 13.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương