Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 42.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích42.6 Kb.
#22664

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH


Số: 526/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 25 tháng 03 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH


Về việc sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh

vào Sở Nội vụ; Chuyển chức năng quản lý Nhà nước về văn thư,
lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng
Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Nội vụ


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kết luận Phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 53 tại Thông báo số 512-TB/TU ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Tỉnh ủy Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 281/SNV-TC ngày 17 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh vào Sở Nội vụ; chuyển chức năng quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ Nhà nước và Trung tâm Lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Nội vụ.

- Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo và thi đua - khen thưởng.

- Căn cứ thông tư hướng dẫn của liên bộ, Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì, chỉ đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với các sở, ngành có liên quan tổ chức giao nhận (về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài sản, tài chính và bố trí trụ sở làm việc…) theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình sáp nhập, chuyển giao, hoạt động của lĩnh vực nội vụ bảo đảm bình thường; trước mắt Sở Nội vụ tạm thời bố trí cán bộ theo bộ máy mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện có và các nhiệm vụ mới bổ sung cho đến khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc giao nhận phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2008.

Điều 3. Tổng số biên chế năm 2008 giao (nguyên trạng) cho Sở Nội vụ là 57, trong đó: 41 biên chế hành chính, 02 công chức dự bị, 06 biên chế sự nghiệp và 08 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đính kèm Bảng chỉ tiêu biên chế chi tiết).

Điều 4. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Trung tâm Lưu trữ tỉnh tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đã được quy định trước đây và tạm thời được sử dụng con dấu và tài khoản hiện nay để hoạt động bình thường cho đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008./.
Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Bộ Nội vụ;

- Ban TV Tỉnh ủy; B/c

- TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Ban TCTU;

- Công an tỉnh (PC13);

- Lưu VT, NCVX, SNV.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Phan Lâm PhươngỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP VÀ
HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP NĂM 2008


(Ban hành kèm theo Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng số

Biên chế và HĐ 68 giao năm 2008

Biên chế hành chính

Biên chế công chức dự bị

Biên chế sự nghiệp

HĐ 68

SN GD- ĐT

SN YT

SN VH- TT- TT

SN khác
Sở Nội vụ

57

41

2


6

8

I

Các phòng, ban thuộc

Sở Nội vụ30

25

2

3

II

Các đơn vị trực thuộc

1

Ban Tôn Giáo

11

8
3

2

Ban Thi đua - Khen thưởng

10

8
2

3

Trung tâm Lưu trữ

6
6
Каталог: vbpq -> vbpq qb.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 49/2003/QĐ-ub đồng Hới, ngày 16 tháng 09 năm 2003
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quang bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1021/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 1051 /QĐ-ub
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> QuyếT ĐỊnh của uỷ ban nhân dân tỉnh v/v quy định điều chỉnh giá tính lệ phí trước bạ đối với
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 42.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương