Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-cp ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thứctải về 22.36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích22.36 Kb.
UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 1874 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­Yên Bái, ngày 30 tháng 10 năm 2007QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho Bệnh viện

đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và các bệnh viện đa khoa huyện: Văn Chấn,

Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên BáiCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Công văn số 28/TTg-QHQT ngày 05/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc danh mục dự án vay vốn ODA Đức trong lĩnh vực y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 915/TTr-SYT ngày 29/10/2007 và Báo cáo thẩm định dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tại Báo cáo số 669/BC-SKHĐT ngày 30/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và các bệnh viện đa khoa huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên Bái, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và các bệnh viện đa khoa huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng tái thiết Đức KFW - Cộng hòa liên bang Đức.

3. Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

4. Chủ dự án (Chủ đầu tư): Sở Y tế tỉnh Yên Bái.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án thực hiện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và 3 bệnh viện đa khoa của các huyện: Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án: Trong 03 năm, từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2010.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

7.1. Mục tiêu của dự án:

a) Mục tiêu dài hạn:

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và tăng cường khả năng tiếp cận của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc ít người, người có điều kiện khó khăn với các dịch vụ y tế, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại tỉnh Yên Bái, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

b) Mục tiêu ngắn hạn (mục tiêu cụ thể):

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (tuyến tỉnh) và 3 bệnh viện đa khoa huyện: Văn Chấn, Văn Yên và Lục Yên thông qua việc cung cấp trang thiết bị, đào tạo cán bộ để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân thuộc các địa phương của tỉnh Yên Bái và một số huyện lân cận của tỉnh Lai Châu và Sơn La.

- Tăng tỷ lệ bệnh nhân sử dụng và hài lòng với các dịch vụ y tế ở các bệnh viện được đầu tư.

- Giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến tại các bệnh viện này.

7.2. Kết quả chủ yếu của dự án:

- Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho 4 bệnh viện.

- Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ thuật mới, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tại các bệnh viện, thu hút ngày càng nhiều bệnh nhân vào khám, chữa bệnh.

- Giảm tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến.

- Giảm tỷ lệ tử vong tại các bệnh viện.

7.3. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Mua sắm, cung cấp trang thiết bị cho 4 bệnh viện: Trên cơ sở số lượng trang thiết bị hiện có và danh mục trang thiết bị theo quy định của Bộ Y tế ban hành để mua sắm, cung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo phân tuyến kĩ thuật (Có các phụ lục kèm theo).

b) Đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ; đào tạo sử dụng thiết bị và chuyển giao kĩ thuật cho cán bộ tại các bệnh viện (Nội dung này thực hiện theo dự án riêng).

c) Hoạt động duy tu, bảo dưỡng: Các bệnh viện hàng năm tiến hành duy tu, bảo dưỡng, cung cấp vật tư tiêu hao cần thiết và các chi phí vận hành khác để đảm bảo thiết bị mới lắp đặt hoạt động liên tục, bền vững và hiệu quả.

d) Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất.

8. Tổng vốn của dự án: 77.000 triệu đồng (Bảy mươi bảy tỷ đồng Việt Nam), tương đương 3.850.000 Euro, trong đó:

- Nguồn vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức (Ngân hàng tái thiết Đức - KFW), theo hình thức Ngân sách nhà nước Việt Nam cấp phát toàn bộ cho dự án: 60.000 triệu đồng, tương đương 3.000.000 Euro (Chiếm 77,9% tổng mức đầu tư của dự án).

- Nguồn vốn đối ứng: 17.000 triệu đồng, tương đương 850.000 Euro (Chiếm 22,1% tổng mức đầu tư của dự án, chiếm 28,3% vốn vay ODA).

(Có Văn kiện dự án kèm theo)Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên, huyện Lục Yên và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Y tế;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- TT. UBND tỉnh;

- Như Điều 2;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, VX, XD.PHÓ CHỦ TỊCH

NguyÔn V¨n B×nhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương