Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-cp ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về Công báotải về 11.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích11.31 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 741/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Phòng Công báo - Tin học

thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnhUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về Công báo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-VPCP ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Văn bản số 5783/VPCP-HC ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Phòng Công báo - Tin học thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam;

Phòng Công báo - Tin học là Phòng chuyên môn có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công báo và Tin học, thực hiện nhiệm vụ đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và các văn bản pháp luật khác theo quy định trên Công báo cấp tỉnh và quản trị hệ thống mạng máy tính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.Điều 2. Phòng Công báo - Tin học có Trưởng phòng phụ trách và các công chức chuyên môn giúp việc, khi có đủ điều kiện về quy mô và yêu cầu nhiệm vụ có thêm 01 Phó trưởng phòng giúp việc. Biên chế Phòng Công báo - Tin học thuộc biên chế công chức được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo kế hoạch hàng năm.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: Bố trí, bổ nhiệm công chức trong tổng biên chế được giao; quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Phòng Công báo - Tin học đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này, nay bãi bỏ;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Mai Tiến Dũng: vi-vn -> vpubnd -> TaiLieu
vi-vn -> TÀi liệu tham khảO Ôn thi tốt nghiệp tiếng anh lớP 12 I. Tenses a/ Lý thuyết 1
vi-vn -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
vi-vn -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
vi-vn -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
vi-vn -> Huyện thanh liêM
vi-vn -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
TaiLieu -> Độc lập Tự do Hạnh phúc VĂn phòng thanh Hoá, ngày 11 tháng 8 năm 2011 Số: 493/QĐ-vp quyếT ĐỊNH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương