Căn cứ Nghị định số 09/HĐB1 ngày 30/1/1988tải về 16.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích16.57 Kb.
#21775

straight connector 1Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCstraight connector 4ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 484- QĐ/CTTN

Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm1996

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh mức thuế sát sinh lợn, trâu, bò

straight connector 3


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Nghị quyết số 473/NQ-HDDNN8 ngày 10 tháng 09 năm 1991của hội đồng nhà nước về việc sửa đổi,bổ xung thuế môn bài và thuế sát sinh,

Căn cứ Nghị định số 09/HĐB1 ngày 30/1/1988; Nghị định số 180/CP ngày 07 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ về thuế sát sinh,

Xét đề nghị theo tờ trình số 06-TT/CT ngày 01 tháng 03 năm 1996 của cục thuế Thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức thuế sát sinh lợn,trâu, bò ( gọi tắt là gia súc ) điều chỉnh như sau:

+ Lợn : 18.000 đ/con (Mười tám ngàn đồng trên một con)

+ Trâu : 30.000 đ/con (Ba mươi ngàn đồng trên một con).

+ Bò : 40.000 đ/con ( Bốn mươi ngàn đồng trên một con).  • Thuế sát sinh thu vào, hoạt động giết mổ gia súc. Người mua gia súc để giết mổ, hoặc người nuôi gia súc t giết mổ, nộp thuế sát sinh tại địa phương nơi xuất chuồng gia súc đem giết mổ. Người nuôi gia súc từ 04 tháng trở lên nếu giết thịt để dùng thì được giảm 25% mức thuế sát sinh.

Điều2. Các đội thuế phường, xã, Thị trấn có nhiệm vụ thu thuế sát sinh và nộp tiền vào kho bạc Nhà nước Quận, Huyện, Thi xã.

- Sờ tài chính hướng dẫn tỷ lệ điều tiết thuế sát sinh cho ngân sách các cấp.Điều 3. Quvết định này thay thế quyết định số 1023/QĐ-TCTN ngày 20 tháng 6 năm 1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 1996. Riêng mức thuế sát sinh lợn sữa giết mổ xuất khẩu vẫn thực hiện quyết định s 83- QĐ/TCTN ngày 27 tháng 01 năm 1996 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Giám đốc sở tài chính, Cục trưởng cục thuế, Chù tịch Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện, Thị xã căn cứ' quyết định thi hành.


Nơi nhận:

- Như điều IV

- Báo Hải Phòng (để đăng tin)

- CV:CTTN- Lưu VP

T/M UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
K/T CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)Đỗ Gia Phách


 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 16.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương