Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-cp ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về Quy chế làm việc của Chính phủtải về 10.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.76 Kb.
#21231

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________


Số: 451/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012

_______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 685/BC-BNG-ĐNA-m ngày 13 tháng 4 năm 2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 gồm:

1. Trưởng ban Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc;

2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh;

Các ủy viên:

3. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh;

4. Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm;

5. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, Ủy viên;

6. Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng;

7. Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng;

8. Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Thế Đức;

9. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh;

10. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn;

11. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái;

12. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý;

13. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến;

14. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận;

15. Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội Hà Văn Quế.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong năm 2012 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư;

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;


- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Ngân hàng: Chính sách XH, Phát triển VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;


- Lưu: VT, QHQT(3).

THỦ TƯỚNG


(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2012
2012 -> BIỂu phí, LỆ phí trong công tác thú Y
2012 -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lâM ĐỒng độc lập Tự do Hạnh phúc
2012 -> Ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòA
2012 -> Số: 1001/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1002/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1003/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1007/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1008/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Số: 1013/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương