Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-cp ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và ptnttải về 12.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích12.3 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------


Số: 2968/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 11, SỐ 12 DỰ ÁN: TƯỚI PHAN RÍ - PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬNBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-BNN-XD ngày 24/5/2006, Quyết định số 2042/QĐ-BNN-XD ngày 21/7/2009, Quyết định số 2324/QĐ-BNN-XD ngày 18/8/2009 và Quyết định số 1687/QĐ-BNN-XD ngày 9/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Nghiên cứu khả thi (nay là Dự án đầu tư) và phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - TDT dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển số VNXIII-7 ký ngày 31/3/2006 giữa Chính phủ Việt Nam Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận giai đoạn xây dựng;
Căn cứ Văn bản số 1284/TTg-NN ngày 21/8/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-SNN ngày 22/9/2010, số 747/QĐ-SNN ngày 6/10/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận phê duyệt thiết kế BVTC-DT dự toán hạng mục gói thầu số 11, số 12 dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Xét Tờ trình số 146/TTr-SNN ngày 27/9/2010 và số 156/TTr-SNN ngày 8/10/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 11, Gói thầu số 12, dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 11, Gói thầu số 12 dự án Tưới Phan Rí - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Gói thầu số 11:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 11 - Các kênh cấp II, III (khu vực giữa kênh Đ8 và đường đi Đại Ninh).

- Giá gói thầu: 11.472.054.000 (Mười một tỷ, bốn trăm bảy hai triệu, năm tư ngàn đồng - Quyết định số 715/QĐ-SNN ngày 22/9/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận - bao gồm cả bảo hiểm).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2010.

- Hình thức hợp đồng: theo đơn giá

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 18 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Nguồn kinh phí: Theo quy định của Hiệp định.2. Gói thầu số 12:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 12 - Các kênh cấp II, III (khu vực hạ lưu kênh Đ8 của đường đi Đại Ninh).

- Giá gói thầu: 18.887.733.000 (Mười tám tỷ, tám trăm tám bảy triệu, bảy trăm ba ba ngàn đồng - Quyết định số 747/QĐ-SNN ngày 6/10/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận - bao gồm cả bảo hiểm).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2010.

- Hình thức hợp đồng: theo đơn giá

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 18 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng.

- Nguồn kinh phí: Theo quy định của Hiệp định.Điều 2. Quyết định này điều chỉnh nội dung mục 10, 11 kế hoạch đấu thầu đã duyệt tại Văn bản số 1284/TTg-NN ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 


 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng


 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương